NCCE RESSURSTEAM

Senteret tilbyr våre medlemsbedrifter et bredt spekter av relevante tjenester. Gjennom våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere har vi knyttet til oss kompetanse innen rådgivning, prosjektledelse og fagspesialister.

Sitter dere med en ide eller et mulig prosjekt som dere ønsker bistand til? Start med å ta kontakt med oss via kontaktinformasjon nederst på siden.

Eksempler på prosjekter som har startet opp med bistand fra NCCE

Bli kjent med våre dyktige samarbeidspartnere under.

Administrasjonen

Camilla Brox

Daglig leder i NCCE

Kompetanse: Leder prosjekter og innovasjonsprosesser innen sirkulærøkonomien, bl.a. som prosjektleder for Borg CO2. Jobber med sirkulær forretningsutvikling og virkemiddelapparatet, samt bred kontakt med andre nettverk og miljøer. Leverer også foredrag og workshops innenfor sirkulærøkonomi og grønn verdiskaping.

Tor Prøitz

Styreleder NCCE

Kompetanse: Tilbyr næringslivet kapasitet og kompetanse innen strategi, økonomi og ledelse på styrenivå. Jobber som prosjektleder for flere av NCCEs medlemsbedrifter og skaper muligheter for industriens vekst innen sirkulærøkonomien.

Natalia Mathisen

Prosjekter NCCE

Kompetanse: Bistand til søknadsskriving og prosjekt, samt kartlegging av sirkulære forretningsmulighter og marked. Foredrag og workshops innen sirkulærøkonomi og grønn verdiskaping.

Ressursteam

Cecilia Askham

Seniorforsker, PhD, NORSUS

Kompetanse: Bruk og utvikling av livsløpsmetodikk (Life Cycle Assessment, LCA) innenfor mange empiriske områder, og spesielt innenfor plast. Internasjonalt deltar hun i MarILCA nettverkets vitenskapskomite med fokus på metodeutvikling for å inkludere plast på avveie i LCIA metoder, samt i Life Cycle Initiative/FN-Miljøprograms arbeidsgruppe for vekting og usikkerhet i LCA.

Inge M. Bilet

Forretningsutvikler, Smart Innovation Norway

Inge Michael Bilet har en unik innsikt i og erfaring fra både norsk og internasjonal virksomhet, bl.a. innen markedsanalyse, FMCG, energi og bilindustri. Som forretningsutvikler i Smart Innovation Norway bistår han bedrifter som ønsker raskere innovasjon og skaper bærekraftige virksomheter som fremskynder overgangen til en sirkulær økonomi.

Andreas Brekke

Forskningsleder, Seniorforsker, PhD. NORSUS

Koordinator for forskningsområdene Prosessindustri og Biomaterialer.

Kompetanse: Bruk og utvikling av livsløpsvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) innenfor en mange empiriske områder. Opptatt av alle aspekter ved begrepet bærekraft og å forstå hvordan produkter og bedrifter presterer i forhold til disse.

Paul Ferguson 

Daglig leder, Accend

Kompetanse: Arbeider innen Carbon removal certificates, med erfaring fra forretningsutvikling, internasjonalisering og bærekraftige forretningsmodeller, med kompetanse innen klimaregnskap, LCA, EDP. Medgründer av STAS – bærekraftig klesforbruk.

Lars Petter Gjermundsen

Senior rådgiver, TheVIT

Kompetanse: Bred erfaring med verdien av å kople på arbeidet med økonomi (regnskap/bokføring, økonomistyring, skatt og avgift) tidlig i en prosess. Opptatt av hvordan dette påvirker valg av forretningsmodell og hvordan de forretningsmessige målene implementeres på en lønnsom måte i virksomheten. Deltar i den sirkulære regnskapsklynga, hvor de ser på de økonomiske utfordringene ved omlegging til en sirkulær økonomi.

Gabriela Grolms

Kompetansemegler, Viken fylkeskommune

Kompetanse: Tilrettelegger for forskning og utvikling, for å utløse innovasjon i næringslivet (Kompetansemegling).

 

 

 

 

Ole Jørgen Hanssen

Seniorforsker, Dr.techn., NORSUS

Kompetanse: Bruk og utvikling av livsløpsmetodikk (Life Cycle Assessment, LCA) i sirkulærøkonomiske vurderinger og for dokumentasjon av miljø- og ressurseffektivitet for produkter, prosesser og tjenester. Medlem i Prosess21 sitt Ekspertutvalg for sirkulærøkonomi.

Jon Hermansen

Daglig leder, Jontec AS

Leder av Borg Plast-Net

Kompetanse: Prosjektledelse, søknadsskriving, konsulenttjenester og rådgivning, med over 30 års erfaring og et bredt nettverk innen områdene plast, drift og prosess.

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, PhD, NORSUS

Koordinator for forskningsområdene Avfallsressurser, Energi, Biogass og Transport

Kompetanse: Bruk av livsløpsmetodikk (LCA) inn i sirkulærøkonomiske vurderinger og til miljødokumentasjon av avfallsressurser og biogass spesielt.

Mikael Nordeng 

Laboratorieleder, Re-Turn AS

Kompetanse: utvikling og innovasjon, gjennom bl.a. testing av resirkulert materiale som avdekker mulige endring av materialegenskaper, og bidrar til raskere kommersialisering av nye konsepter og produkter.

Cynthia Reynolds

Grunnlegger, Circular Oslo

Kompetanse: jobber strategisk innenfor sirkulærøkonomi, som en teknologirådgiver med fokus på data, og nettverksbasert digital infrastruktur som støtter innovative forretningsmodeller.

Synnøve Rubach

Seniorforsker, PhD, NORSUS

Kompetanse: Jobber i skjæringspunktet mellom miljømessige og organisatoriske utfordringer, og er spesielt opptatt av hvordan det å skape gode arenaer for økt kunnskapsbygging og -utveksling mellom ulike aktørgrupper kan stimulere til forskningsbasert, bærekraftig innovasjon.

Hanne Lerche Raadal

Forskningssjef, Seniorforsker, PhD, NORSUS

Koordinator for forskningsområdet Plast og Møbler og tekstiler

Kompetanse: Bruk og utvikling av livsløpsmetodikk (LCA) i sirkulærøkonomiske vurderinger og for dokumentasjon av miljø- og ressurseffektivitet for produkter, prosesser og tjenester, med hovedfokus innenfor energi- og avfallssystemer.

Anne Rønning

Seniorforsker, PhD, NORSUS

Koordinator for forskningsområdene Bygg og infrastruktur og Byggevarer

Kompetanse: Bruk og utvikling av livsløpsvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) innenfor mange empiriske områder, jobber i hovedsak med prosjekter knyttet til byggenæringen. Deltar aktivt i utviklingen av internasjonale standarder for miljøvurderinger og sitter som nasjonal ekspert i flere komiteer i både ISO og CEN.

Aina Elstad Stensgård

Forskningsleder, Forsker, M.S. Fornybar Energi, NORSUS

Koordinator for forskningsområdene Mat og Emballasje

Kompetanse: Miljødokumentasjon av mat, matsvinn, emballasje og avfall.

Tor Øyvind Stene

Miljøleder, Stene Stål Gjenvinning AS

Sitter i styret til Norsk Returmetallforening.

Kompetanse: Realisering av en ide eller endring, med bred erfaring fra drift, tilgang til råvarer, gjenvinning av jernskrap og metaller, men også nærings- bygg- og riveavfall.