NCCE, forfatter på NCCE
NCCE

Vi er på full fart over i sirkulærøkonomien, noe vi antar vil stille medlemmene våre overfor nye behov for kompetanse i tiden fremover. For å kunne dekke dette behovet så godt som mulig, gjennomfører NCCE, i samarbeid med NMBU og Avfall Norge, en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene.

Vi ønsker at undersøkelsen besvares av den person i virksomheten som har best oversikt over og forutsetninger for å svare på en spørreundersøkelse som gjelder virksomhetens samlede behov for kompetanse fremover.

Ved å følge linken under kommer man til et elektronisk spørreskjema som det tar maks 10. min. å besvare. Vi håper din virksomhet vil besvare undersøkelsen og ber om at dette skjer innen 30. januar.

 

Link til skjemaet: https://nettskjema.no/a/287139

 

Har du spørsmål til undersøkelsen kan disse rettes til Ole Jørgen Hanssen (ole.jorgen.hanssen(at)nmbu.no; 90727977).

Metallco Kabel etablerte seg på Øra i 2018 og sorterer og materialgjenvinner omkring 14.000 tonn brukte kabler i året. Nå investerer selskapet 100 millioner kroner i et nytt LIBS-sorteringsanlegg (det eneste i Norden) for å kunne levere enda renere fraksjoner til sine kunder. Dette vil bidra til at en økt andel av materialer blir gjenvunnet og kommer inn i et sirkulært kretsløp. 

Metallco sorterer ut aluminium og kobber fra kablene. Ved å gjenvinne 1 tonn aluminium sparer vi 6 tonn bakusitt, som er en naturlig forekommende heterogen aluminiummalm. I tillegg reduseres Co2-utslippene med 9 tonn, sammenliknet med jomfruelig aluminium (0,5 tonn sammenliknet med 9,5 tonn). Hydro benytter aluminiumen til produksjon her i Norge. Det er prognoser på over 50 prosent økning av behovet for aluminium frem mot 2050.

Investeringen i denne nye LIBS-teknologien gjør det mulig å videreforedle fraksjonene her i Norge, i stedet for å eksportere disse til utlandet. Metallco legger på denne måten til rette for at vi kan utnytte råvaren her i Norge, samt en vesentlig besparelse i CO2-avtrykk. Anlegget vil ha en kapasitet på 15 tonn per time. Det vil være behov for 10 nye ansatte, med intensjon om å utvide etter hvert.

NCCE var med på omvisning hos Metallco Kabel 1. desember.

Investeringen er også koplet mot prosjektet «AluGreen», som skal utvikle og teste sirkulære aluminiumsprodukter basert på brukt aluminium og fornybar energi. Prosjektet har et totalbudsjett på 125 millioner kroner og eies av Hydro, mens SINTEF er forskningspartner. Prosjektet går fra 2021 til 2024, og oppstart av anlegget til Metallco er en viktig milepæl i fremdriften av prosjektet. Anlegget leveres de neste ukene og vil være klart for oppstart før jul. Metallco har holdt et høyt tempo og er klare for å komme i gang så snart alle tillatelser foreligger.

Les også artikkel hos Vekst i Fredrikstad.

EarthresQue – bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien

EarthresQue er et landsomfattende prosjekt på håndtering av masse, inkludert forurenset masse og bruk av deponier. Mål er å få på plass system for å utnytte disse ressursene. 

 NMBU er prosjekteier og leder prosjektet som består av 33 prosjektpartnere fra privat, offentlig og kommunal sektor. NCCE er med som deltakende partner, sammen med flere av våre medlemsbedrifter: Lindum, NOAH, FREVAR, Borregaard AS, Kronos, Borg Havn og Scandi Energy AS. I tillegg er NORSUS, NIBIO og Viken fylkeskommune med.

EarthresQue representerer et unikt samarbeid, også i verdenssammenheng, som alle partnerne i prosjektet er med på å forvalte. Les mer om oppstarten.

Årsmøtet gikk over to dager 20 -21 september, og inkluderte mye faglig spennende stoff inkludert workshops, i tillegg til et bedriftsbesøk hos Lindum og gjennomgang av deres biogassanlegg, pyrolyseanlegg og prosess for håndtering av trevirke.

Phd-stipendiatene er i gang!

Det er flere stipendiater knyttet til senteret, og de favner over et bredt spekter av fagområder. PÅ årsmøtet presenterte de sine emner, bl.a.:

  • Metoder for rensing av vann for PFAS
  • Gassproduksjon (metan) fra deponi – hvor mye gassproduksjonspotensiale er igjen i et deponi, og effekten av deponerte masser.
  • Bærekraftig sanering av skytefelt – forurensede areal og opprydding av disse
  • Hvordan gjøre business ut av overskuddsmasser og gjenbruk
  • Hvordan kvantifisere naturmangfold i LCA’er.

VI ser frem til all den spennende nye kunnskapen som vil komme de neste årene.

Fra avfall til produkt

Einar Bratteng, partner Berngaard Advokater og Phd stipendiat, tok deltakerne igjennom utfordringene i håndteringen av overgangen fra avfall til produkt. Definisjonen av avfall er tolket vidt i EU domstolen, og uklare regler og prosesser i Norge, gjør det tungvindt og forbundet med risiko for avfallsbesitter å øke sirkulariteten.

Defenisjonen om noe er et produkt eller avfall, handler om sannsynlighet. Det samme avfallet kan være produkt i en sammenheng, men ikke i en annen, og bevisbyrde og risiko ligger i dag på avfallsbesitter.

Bruk av sekundære råmaterialer handler mye om tillit

Naturrehabilitering

Massene som gjenvinnes skal ikke bare brukes til  menneskeskapte produkter, som veier og bebyggelse,  men også til naturrehabilitering. Eksempelvis kan massene som skal mudres utenfor Borg Havn utredes for hvorvidt de kan brukes til å gjenskape noen av naturområdene som har forsvunnet fra området over en periode på mange år. Her er det viktig at man bl.a. hensyntar miljøgifter, og hvordan dette kan påvirke biologisk mangfold.

Dag to ble innledet av Jonathan Colman, NMBU med «Introduksjon om naturrehabilitering og forvaltning av biologisk mangfold», før Ole Jørgen Hanssen fra NORSUS tok opp «Hvordan koble arealbruk og forvaltning av biologisk mangfold med LCA. Til slutt var det workshops for hvordan naturrehabilitering og biologisk mangfold kan inngå i de ulike prosjektene i EarthresQue.

Skatt og sirkulærøkonomi – «bedre å kaste enn å ta vare på?»

Vi fikk også et innlegg ved Eivind Furuseth, fra BI på skatter for sirkulære løsninger. Det er i dag få skatteregler som drar samfunnet vårt i riktig retning mtp sirkulærøkonomi. Og det er flere eksempler på det motsatte, hvor det mest kjente er hvordan kostnader til en vare først kommer til skattemessig fradrag når den «realiseres». Det vil si at en vare som ikke selges må destrueres for å unngå skatt tilsvarende som om den hadde blitt solgt. Gir man den bort, skal det skattes av den.

Men det får også store konsekvenser når man bruker skattepolitikken til å forme markedet.

Hadde vi kjørt rundt i hydrogenbiler, dersom vi ikke politisk hadde lagt til rette for gunstige ordninger for el-biler?

Et grep som utredes er muligheten for å lage «MiljøFUNN» tilsvarende skatteFUNN – men med miljøfokus. Dette ligger som et forsalg, men er ikke vedtatt.

Flere samarbeid på gang

Avslutningsvis var det flere workshops på gjenbruk av ulike fraksjoner, og det er allerede flere gode dialoger og samarbeid i gang som følge av EarthresQue. NCCE ser frem til å bidra fremover og sørge for at stadig flere aktører finner verdi i gjenbruk av masser.

For mer om EarthresQue og partnere

Hvem er årets sirkulære bedrift?

Den store sirkulærkonferansen 2022 går av stabelen 7. juni – Her kåres også årets sirkulære bedrift.

Årets sirkulære bedrift. Foto: Ludvig Gundersen

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats for omstilling til sirkulærøkonomi i norsk næringsliv og norske kommuner, og prisen gis til en bedrift eller kommune som har fått gode og konkrete resultater innenfor omstilling til sirkulærøkonomi og som inspirerer andre med sine resultater.

Cnytt, Circular Norway og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi står bak prisen. Det blir utnevnt en jury bestående av èn person fra hver bedrift, samt tre eksterne jurymedlemmer hvor en av disse er juryleder.

Vinneren blir kunngjort som avslutning på konferansen 7. juni kl. 16.00.

– Alle kan nominere enten en organisasjon eller bedrift ved å sende inn en kort begrunnelse, forklarer programleder for konferansen, Ellen Høvik.

Nominasjoner kan sendes til Ellen Høvik innen 1 juni: Send nominasjonene her

I fjor var det renovasjonsselskapet BIR som ble kåret årets sirkulære bedrift.

Les her for mer informasjon og fjorårets prisutdeling

Den store sirkulærkonferansen arrangeres for andre gang. Denne gang i samarbeid med Oslo kommune ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo tirsdag 7. juni kl. 09:00-16:00.

Sammen med Cnytt og Circular Norway arrangerer NCCE konferansen, hvor formålet er å inspirere, motivere og dele kunnskap som bidrar til å fremskynde omstillingen til en sirkulær økonomi for industri, bedrifter og kommuner i Norge.

Heldagskonferansen vil bestå av ulike bolker som på hver sin måte kommenterer status for omstillingen til sirkulærøkonomi innenfor ulike områder som materialgjenvinning, industriell symbiose, digitalisering, finans og endring av forbruksmønster. Deretter blir det analyser, debatt om barrierer og driver, og innlegg fra sirkulære eksperter og leder, samt eksempler på sirkulære bedriftssuksesser.

Stedet for konferansen er Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Haraldrudveien 20, 0581 OSLO

Konferansen avvikles fysisk, og blir digital for publikum med et begrenset antall plasser for fysisk deltakelse.

Påmelding her

 

Velkommen!

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, NCCE, har ved inngangen til sitt femte driftsår fusjonert med No Waste! Til å lede den administrative delen av organisasjonen, har styret tilsatt Tina Wågønes som ny daglig leder.

 

Daglig leder NCCE: Tina Wågønes
Foto: Thomas Andersen – www.vikenfotovideo.no

Tina er utdannet sivilingeniør, og har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, både med teknologiutvikling og med ansvar for internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Som konsulent har hun jobbet med alt fra gründerbedrifter til store konsern, og har god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeid med innovasjon, vekstambisjoner og verdiskaping. Som daglig leder for No Waste! har hun ledet over 25 prosjekter, og vi ser frem til å få henne med på laget i NCCE.

 

«Jeg ser frem til å lede Norges største klynge for sirkulær økonomi sammen med dyktige kollegaer og fremoverlente medlemsbedrifter. Med de ressursene vi nå har i NCCE, skal vi sette fart på omstillingen til en sirkulær økonomi og en mer bærekraftig forvaltning av ressursene våre», sier ny daglig leder Tina Wågønes.

 

Etter 1,5 år som daglig leder i NCCE, går Natalia Mathisen over i en stilling som forretningsutvikler.

 

Natalia Mathisen, forretningsutvikler NCCE

“Tina og jeg har samarbeidet godt i perioden som ledet frem til sammenslåing, og jeg gleder meg over at vi styrker NCCE med en dyktig kollega, samtidig som jeg ser frem til å kunne bruke mer tid og fokus på medlemmene og deres materialstrømmer»

 

 

 

 

 

 

Sammen med prosjektledere Camilla Brox og Benedikte Bekkevold Hansen, blir det nå et solid team som vil bistå medlemmene med å se nye forretningsmuligheter i overgangen til en sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Sammen med klyngene Circular Packaging Cluster og Smart Innovation Norway inviterer vi til kompetanseprogram i sirkulære forretningsmodeller. Målgruppen er de som ønsker å øke sin forståelse for sirkulære forretningsmodeller, for anvendelse i egen virksomhet.

Innhold
Programmet er utarbeidet og gjennomføres i samarbeid med Jørgensen & Pedersen fra NHH https://jorgensenpedersen.no/.

Foto: Jørgensen&Pedersen

Det er lagt opp til interaktiv deltakelse og vil gjennomgå følgende temaer:

• Om sirkulærøkonomi: hva, hvorfor og hva så? Fra lineære til bærekraftige forretningsmodeller
• Emballasje og avfall: emballasjens sirkulære verdikjede, barrierer, forretnings-og lønnsomhetsutvikling
• Sirkulære forretningsmodeller 1: Design og produksjon –«unnfangelsen»
• Sirkulære forretningsmodeller 2: Innsamling, sortering og materialgjenvinning –«oppstandelsen»

Kurset går digitalt på Zoom kl. 09:00-11:00 en dag i uken i fire uker med oppstart første dag etter påske.

1. samling tirsdag 19. april
2. Samling tirsdag 26. april
3. Samling onsdag 4. mai
4. Samling tirsdag 10. mai

Kostnad
Kr 1.500 per deltaker for ansatte hos klyngemedlemmer
Kr 2.500 per deltaker for øvrige interesserte

Påmelding
Påmelding skjer via lenken nedenfor. Du må gjerne dele invitasjonen med kolleger og andre interesserte.
Kurset ble presentert på Sirkulær Frokost 15. mars, gikk du glipp av den finner du et opptak på våre hjemmesider her.
Påmeldingsfrist er onsdag 13. april (dagen før skjærtorsdag). Første totimers samling er tirsdag 19. april.

Du kan melde deg på ved å klikke her.

Har du spørsmål er du velkommen til å sende dem til post@cpcluster.no

Øra-området er i ferd med å befeste sin posisjon som nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Norge, både gjennom praktisk handling og i en forsknings- og undervisningssammenheng. NCCE, i samarbeid med NORSUS og 10 medlemsbedrifter på Øra fikk innvilget 200.000nok i midler fra Fredrikstad Smart&Næringsfond for å skape en digital omvisning og presentasjon av forretningsvirksomheten knyttet til sirkulærøkonomi og industriell symbiose blant aktørene ved Øra Næringsområde.

Øra-området har fått en bred presentasjon i rapporten fra Ekspertgruppen for sirkulærøkonomi i Prosess21-arbeidet, og har kommet med som partnere i store nasjonale prosjekter knyttet til sirkulærøkonomi (bl.a. EarthresQue og Eyde-klyngens arbeid med kartlegging av sidestrømmer). Kartleggingsarbeidet som gjøres gjennom prosjektet «Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose» dokumenterer også hvor sentralt Øra-området er for gjenvinning av ressurser fra mange avfallstyper i Norge. Vårt felles engasjement for kunnskapsdeling om sirkulærøkonomi og industriell symbiose er verdifullt for utviklingen av et bærekraftig samfunn og en katalysator for fremtidens arbeidsplasser.  

TIlgjengeliggjør Øra for flere

For å gjøre Øra tilgjengelig for et bredt spekter av målgrupper filmet vi prosesser fra de sirkulære prosessene og intervjuet nøkkelpersoner hos flere Ørabedrifter. Filmene dokumenterer og markedsfører området lokalt, nasjonalt og internasjonalt, overfor studenter og skoleelever, samarbeidspartnere og potensielle interessenter mht etablering, internasjonale aktører og andre interessert i sirkulærøkonomi og industriell symbiose. Filmene ble spilt inn i mai og juni, og høsten ble brukt til klipp, teksting og animasjon.

«Helaften» film

Det skjer utrolig mye relevant innen industriell symbiose, samarbeid og sirkulærøkonomi på Øra. Med materiale fra 10 aktører var det nok til flere timer med spennende film. Arbeidet har resultert i 3 filmer av ulik lengde på hhv 50 sekunder, 7 minutter og 27 minutter, hvorav to også foreligger på engelsk. For hele utvalget, se NCCEs kanal på Youtube her.

Omvisningene er svært populære og har blitt etterspurt og delt av ulike aktører hver gang de er vist.

En stor takk til bedriftene som har stilt opp!

Den digitale sightseeingen synliggjør den sirkulære verdiskapingen som skjer på Øra og bidrar til å tilgjengeliggjøre kunnskap om sirkulærøkonomi og industriell symbiose i området på en måte som den enkelte bedrift ikke ville fått til på egenhånd. NCCE med nettverket sitt bruker disse omvisningene aktivt, med mål om å tiltrekke nye aktører, næringsutvikling, økt verdiskapning og nye arbeidsplasser til regionen. Alle som har deltatt i prosjektet har vært utrolig positive og bidratt aktivt med gode ideer, tid og positiv omtale.

En stor takk til:

FREVAR v/Direktør Fredrik Helstrøm
Kvitebjørn Bio-El v/ Daglig leder Rune Dirdal
Borg Havn IKS v/ Miljøsjef Charlotte Iversen
Metallco Stene AS v/ Daglig leder Michael Haraldsen
Stene Stål Gjenvinning AS v/ Daglig leder Øyvind Stene
Kronos Titan AS v/ Labsjef Øystein Ruud
Sirkel AS v/ Kommunikajsonsdirektør Gunhild Solberg
Batteriretur AS v/ Adm.Dir Fredrik Andresen
Denofa v/ Fabrikksjef Torgeir Hjertaker
End of Waste v/ Adm. Dir Toralf Eklund
NORSUS v/ Seniorforsker Ole Jørgen Hanssen
Fredrikstad kommune v/ Ordfører Jon-Ivar Nygård

Aktørene på Øra har skapet en unik kultur for samhandling, med nasjonale og internasjonalt relevante prosjekter, og NCCE gleder seg til å fortsette å vise disse frem til et enda større publikum som følge av dette prosjektet.

 

Året 2021 har lagt grunnlaget for flere viktige prosjekter og samarbeid. Vi ser et økt fokus på omstillingen til sirkulærøkonomi, hvor bedriftenes verdiskaping og nye arbeidsplasser forankres i det grønne skiftet, og vi ser frem til effektene i tiden som kommer.

 

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og alt godt for det nye året!

 

 

Foto: Unsplash, Szabo Viktor

Tirsdag 14. desember var det klart for et felles medlemsmøte for medlemsbedriftene i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) og No Waste!. Møtet ble gjennomført digitalt, og informasjon om Arena-status og utvikling av ny felles klynge sto på agendaen.

Både NCCE og No Waste! jobber for bærekraftig utnyttelse av ressurser, for å sikre fremtidens bedrifter og redusere klimagassutslipp.Våre to nettverk har samlet over 90 medlemsbedrifter, fra flere bransjer, hele landet og med mange avfalls- og sidestrømmer. Nå skal vi jobbe sammen mot felles mål.

Skal vi komme i mål, så ser vi at vi er nødt til å samarbeide på en helt annen måte enn det vi er vant med tradisjonelt. – Tina Wågønes, daglig leder No Waste!

Til dette har nettverkene  fått støtte, både fra Viken Fylkeskommune i våres, og nå i høst ved å bli tatt opp i Arena-programmet til Innovasjon Norge. Under medlemsmøtet ble det løftet frem at innvilget Arena status er et resultat av  medlemsbedriftene fra både NCCE og No Waste!, og at et samarbeid mellom våre to nettverk er har et stort potensiale, for kompetanseheving og -deling, økt utnyttelse av side- og avfalsstrømmer og eksport av både kompetanse, produkter og verdikjeder.

Etter en introduksjon av NCCE og No Waste!, og litt informasjon om Arena-opptaket, la Natalia og Tina frem den felles klyngens visjon og misjon, samt konkrete mål og fokusområder, som vil styre det videre arbeidet.

  • Klyngen har en visjon om et bærekraftig samfunn og næringsliv basert på en sirkulær økonomi, som gir minst mulig avfall til sluttbehandling og utslipp i naturen.

 

  • Klyngens misjon er å sikre en raskere omstilling til og en høyere grad av en sirkulær økonomi, gjennom økt bruk av avfalls- og sidestrømmer som innsatsfaktorer i nye produkter, verdikjeder og markeder. Dette skal vi gjøre ved å legge til rette for samarbeid, innovasjon og gode rammevilkår for våre medlemmer.

 

Avslutningsvis var det innlegg fra styreledere i NCCE og No Waste!, Ingar Skiaker og Terje Kirkeng, om arbeidet med organisering av klyngen og forretningsmodell. Noe er fortsatt under utforming, en styringsgruppe er opprettet, og de er godt i gang med å se på organiseringen av samarbeidet. Mer informasjon om form og organisering av klyngen vil komme på nyåret.

«Vi ønsker å sette medlemmenes behov i fokus og legge forhold til rette for større samarbeid mellom de ulike selskapene på begge sider at fjorden. Det er driveren for hele dette.» – Ingar Skiaker

Som en avslutning på medlemsmøtet ble det tid for en kort spørsmålsrunde med refleksjoner og innspill til mulige koblinger til andre tilsvarende nettverk og klynger.

“Og med det ønsker vi å ønske våre medlemmer god jul! Vi gleder oss til fortsettelsen i dette spennende arbeidet, med mange flere muligheter enn det vi kan få til alene.” – Natalia Mathisen og Tina Wågønes

SAMMEN skaper vi  grønn konkurransekraft!