Kan vi få et nasjonalt oppdrag som løfter oss fra dagens jumboplass i Europa til å bli et foregangsland for et bærekraftig og sirkulært samfunn?  Det er NCCEs utfordring til klima- og miljøministeren og næringsministeren. Samtidig leverte NCCE flere innspill på vegne av våre medlemmer om hva som hindrer omstillingen til en mer sirkulær økonomi, og hva som kan gjøres.

Hvordan arbeider norsk næringsliv med sirkulær økonomi? Hva er de viktigste hindringene og de viktigste grepene vi kan og bør ta nå? Det var blant temaene da klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre inviterte til stormøte fredag 3. februar.

16 innledere fra ulike deler av norsk næringsliv og klima- og miljøorganisasjoner presenterte sine innspill. NCCEs innspill tok utgangspunkt i utfordringer knyttet til gjenvinning av avfalls- og sidestrømmer til nye ressurser. Daglig leder Tina Wågønes sa at lønnsomhet, markedstilgang og kvalitet er nøkkelen til en sirkulær økonomi.

– Manglende lønnsomhet er den største hindringen for omstillingen til en mer sirkulær økonomi, da det ikke er samsvar mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet i dag. Det er ofte ikke lønnsomt økonomisk med ombruk og reparasjon av forbruksvarer fordi det er rimeligere å kjøpe nytt. Det samme gjelder bruk av resirkulerte fremfor jomfruelige råvarer. For noen avfallsressurser er det også mer lønnsomt økonomisk å deponere fremfor å gjenvinne ressursene, sa hun.

Manglende markedstilgang

Hun sa også at manglende markedstilgang og etterspørsel etter resirkulerte råvarer og sirkulære produkter er også hindringer. Ett eksempel er offentlige anbud i forbindelse med bygging av infrastruktur, hvor det i mange tilfeller kun prosjekteres inn bruk av jomfruelige masser.

Regelverket er også et hinder for manglende markedstilgang, da det er laget med utgangspunkt i en lineær økonomi, hvor avfall er et endestopp, og ikke en ressurs som kan renses og brukes til ulike formål, gitt at det tilfredsstiller nødvendige krav til kvalitet.

– En annen utfordring er at mange opplever at behandlingstiden er opptil flere år for å få godkjent utslippstillatelser som kreves for å etablere anlegg for rensing av masser og gjenvinning av avfallsstrømmer.

Nok energi og høye kraftpriser er generelt et hinder for grønn vekst og en konkurransedyktig norsk industri, samt tilgang til kritiske råvarer. Det får spesielt store ringvirkninger for den industrielle symbiosen.

Anbefalinger

På vegne av medlemmene ga hun følgende innspill til statsrådene:

  • Det innføres økonomiske insentiver som stimulerer til økt materialgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer, og som fremmer avfallsbehandling i tråd med avfallshierarkiet og en sirkulær økonomi. For eksempel moms-fradrag på resirkulerte råvarer og høyere deponiavgifter.
  • Arbeidet videreføres med å harmonisere regelverk og revidere kvalitetskrav for bruk av resirkulerte råvarer til ulike bruksområder, for å åpne markedstilgangen for sirkulære produkter
  • Det stilles krav om økt bruk av resirkulerte råvarer i anbudsprosesser
  • Det innføres en mer effektiv behandlingsprosess for etablering av anlegg som renser og gjenvinner avfallsressurser
  • Energitilgang og priser som sikrer tilgang på kritiske råvarer til industrien

Samfunnsendring

NCCEs Tina Wågønes (i midten) og Natalia Mathisen (t.h) sammen med Ellen Høvik i Circular Norway.

Tina Wågønes avsluttet med å si at omstillingen til en sirkulær økonomi er det viktigste verktøyet vi har for å bli et bærekraftig samfunn og nå våre klimamål. Det kreves derfor innovasjon og en samfunnsendring når det gjelder hvordan vi håndterer ressurser som avfall, avløpsvann, energi og vann i samfunnet.

– Vi sender derfor denne utfordringen til politikerne: Kan vi få et nasjonalt oppdrag som løfter oss fra dagens jumboplass i Europa til å bli et foregangsland for et bærekraftig og sirkulært samfunn? Og som bidrar til at vi både når klimamålene og våre ambisjoner om grønn vekst og verdiskaping for næringslivet.

NCCE sender også et skriftlig innspill til statsrådene med mer utfyllende informasjon om punktene som ble fremlagt muntlig.

Gode innspill

Etter de 16 innleggene takket de to statsrådene for mange gode innspill.

– Vi har identifisert mange hindre som vi tar med oss videre, sa næringsminister Jan Christian Vestre, som lover at det kommer en handlingsplan om sirkulær økonomi.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide viste til EUs arbeid med sirkulær økonomi.

– EUs arbeid med å fremme mer bærekraftige produkter og verdikjeder innebærer konkrete krav til både produksjon og produkter som blir viktig for at norsk næringsliv skal lykkes med grønn omstilling. Det EU gjør her er en gavepakke til Norge som vi skal ta aktivt i bruk, sa Barth Eide.