Sirkulærøkonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig (kilde: Wikipedia).

Mennesker over hele kloden møter i dag utfordringer knyttet til miljø og klima. Temperaturen øker og oppvarmingen skyldes i følge FNs klimapanel menneskeskapte klimagassutslipp. Miljøet er truet på grunn av klimaendringene, men også av menneskenes forbruk – “bruk og kast” – i det som ofte omtales som en lineær økonomi.

Forbruket av naturressursene skjer i et langt større tempo enn det naturen selv klarer å produsere, samtidig har kun 20 % av avfallsstrømmene tilfredsstillende gjenvinningsløsninger. Bygg, transport, industri, produksjon av mat og avfallshåndtering forårsaker til sammen nesten 100 % av alle utslipp av drivhusgasser.

For å løse dette, og samtidig bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene våre, må vi omstille til en sirkulær økonomi. Det innebærer at vi må utnytte ressursene bedre og finne løsninger blant dagens avfalls- og sidestrømmer fra industri, landbruk, næringsliv og husholdninger. Og materialgjenvinningen må økes.

Lønnsomhet er i dag den fremste barrieren for en bærekraftig gjenvinning av ressursene. Prisen på jomfruelige råvarer er ofte lavere enn for sekundære råvarer. Dette er en medvirkende årsak til en lav gjenvinningsgrad for mange ressurser. En annen utfordring er varierende kvalitet og tilgang på avfalls- og sidestrømmer.

 

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi har en viktig rolle i Norges arbeid med å bli et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) er en kompetansesenter bestående av mer enn 90 bedrifter og organisasjoner som vil benytte mulighetene i å kartlegge verdiskapingspotensialet som ligger i å utnytte avfalls- og sidestrømmer som ressurser inn i nye verdikjeder og markeder.

Senterets administrasjon fasiliterer aktiviteter og prosjekter som bidrar til økt verdiskaping og vekst for bedriftene, langsiktig konkurranseevne og måloppnåelse av viktige klima- og miljømål. Sammen med senterets medlemmer jobber NCCE for å:

  • utvikle nye, sirkulære forretningsmodeller
  • utvikle nye verdikjeder og markeder for avfalls- og sidestrømmer
  • utvikle ny teknologi for økt sirkulærøkonomi og materialgjenvinning
  • påvirke rammevilkår for å åpne nye markeder for produkter basert på avfalls- og sidestrømmer

 

Norges strategi for sirkulær økonomi

I 2021 la regjeringen frem en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. Strategien viser potensialet for verdiskaping i et mer sirkulært, norsk næringsliv.

Klikk her for å lese strategien: Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi