Biokull pilotanlegg – et sirkulært Kinderegg

Høsten 2020 ble pilotanlegget for pyrolyse og produksjon av biokull operativt hos Lindum i Drammen. Pyrolyse er en prosess hvor forbrenning skjer uten tilsetning av oksygen, og omdanner bioressurser som trevirke, hageavfall og slam til biokull. Prosessen og anlegget vil bidra til å sette fart på den sirkulære økonomien ved å øke materialgjenvinningsgraden til  organisk avfall, og ved å erstatte fossile produkter.

 

Pilotanlegget skal blant annet brukes i et stort forskningsprosjekt om pyrolyse og utvikling av bærekraftige sirkulære produkter for behandling av jord, luft og avløpsvann. Med i dette prosjektet, som går under navnet VOW, er Lindum, Scanship, VEAS, Mivanor og forskningsinstituttene NGI og Sintef. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet med 9,5 MNOK. Les mer om prosjektet her: https://www.ngi.no/Nyheter/Pressemeldinger/Biokull-av-organisk-avfall

 

Biokull-anlegget er ifølge Thomas Hartnik, FoU sjef i Lindum, et sirkulært kinder-egg for behandling av problemavfall, reduksjon av klimagassutslipp og produksjon av verdifulle produkter til landbruket.

 

Biokull har flere egenskaper som bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon, reduksjon av klimagassutslipp og et mer klimarobust landbruk. Når biokull tilføres jorden, vil det fungere som en svamp og ha en drenerende effekt ved store nedbørsmengder, og holde på fuktigheten ved tørke. Biokullet fungerer også som et «næringsbatteri» for plantene når det tilføres jorden sammen med biogjødsel, og gir en langsiktig gjødslingseffekt. Biogjødsel inneholder mye nitrogen som omdannes til klimagassen lystgass når det tilføres jorda. Biokullet har en spesiell evne til å binde nitrogen i jord, og dermed hindre utslipp av lystgass fra landbruket. Samtidig er biokull svært motstandsdyktig mot biologisk nedbryting, og ved å pløye biokull ned i jorden vil det fungerer som et karbonlager i mange hundre år.

 

Reklima og N2-applied med flere bedrifter er i ferd med å utvikle og optimalisere jordforbedringsprodukter basert på kombinasjonen av biogjødsel og biokull.

 

 

English

Biochar pilot plant – a circular Kinder egg

 

This autumn, Lindum started the operation of the pilot plant for pyrolysis and production of biochar in Drammen. Pyrolysis is the process of combustion without oxygen, transforming bioresources such as wood, garden waste and sludge into biochar. The process and the plant will be vital in order to boost the circular economy by increasing the material recycling rate of organic waste, and by replacing fossil-based products.

 

The pilot plant will also be used in a large research project about pyrolysis and development of sustainable circular products for treatment of soil, air and wastewater. Partners in this project, named VOW, are Lindum, Scanship, VEAS, Mivanor and the research institutes NGI and Sintef. Read more about the project here: https://www.ngi.no/Nyheter/Pressemeldinger/Biokull-av-organisk-avfall

 

The biochar plant is according to Thomas Hartnik, Director of FoU in Lindum, a circular Kinder egg for treatment of problem waste, reduction of greenhouse gas emissions and production of valuable agricultural products.

 

Biochar holds many properties that will contribute to a more sustainable food production, reduction of greenhouse gas emissions and a more climate robust agriculture. When adding biochar into the soil, it will act like a sponge, draining water at heavy rainfalls, and keeping the soil moist during drought. The biochar also works like a “nutrition-battery” for the plants when added into the soil together with a biofertilizer, giving a long-term fertilizing effect. The biofertilizer contains large amounts of nitrogen that transforms into the greenhouse gas nitrous oxide when added into the soil. Biochar has a special ability to bind nitrogen into the soil, therefore reducing the emission of greenhouse gases from agriculture. At the same time, biochar is very resistant to biodegradation, and will therefore function as a carbon storage for many hundred years, when ploughed into the fields.

 

Reklima and N2-appied are together with other companies in the process of innovating and optimizing soil improving products based on the combination of biofertilizer and biochar.