Fjerning av plast fra biogjødsel

Foto: Strobe foto

Reklima har fått 2,4 millioner i støtte fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark, for å utvikle metoder som bidrar til fjerning av synlige plastrester fra biogjødselen. I begrunnelsen trekkes det fram at prosjektet vil kunne bidra til grønn verdiskaping, svakere miljøavtrykk og en forbedret sirkulær økonomi.

Biogjødsel er et sirkulært restprodukt fra biogassanlegget på Den Magiske Fabrikken. Her produseres biogass basert på matavfall fra 1,2 millioner innbyggere, blandet opp med husdyrgjødsel fra gårder i regionen. Matavfallet som kommer inn til anlegget inneholder mye plast, både fra emballasje og selve avfallsposene, og som forplanter seg videre til biogjødselen. Mesteparten av plasten sorteres bort i dag, og biogjødselen ligger innenfor dagens gjødselvareforskrift (plast med partikkelstørrelse > 4 mm skal ikke utgjøre mer enn 0,5 vektprosent av totalt tørrstoff). Målet med forskningsprosjektet er å utvikle metoder som kan fjerne synlig plast fra biogjødselen.

Med i prosjektet er SINTEF, NGI, Greve Biogass, Lindum, Skjærgaarden gartneri og Arne Olav Steinsholt. SINTEF skal teste ut avanserte metoder for partikkelseparering, muligens i kombinasjon med vermikompostering eller insektproduksjon. Prosjektet skal også undersøke om plasten som separeres fra biogjødselen kan gjenvinnes ved hjelp av pyrolyse, og omdannes til syngass og biokull. Biokull kan brukes som et jordforbedringsmiddel, enten alene eller sammen med biogjødselen, som fôrinnsats eller i ulike typer rense- og stabiliseringsprosesser. NGI har utviklet en metode for å analysere plast i flytende og fast biogjødsel, og skal i prosjektet tilpasse metoden for å teste og verifisere renseteknologien.

Prosjektet starter opp våren 2021 og løper ut 2022. Kontaktperson er Ivar Hagemoen, daglig leder i Reklima.

 

Removal of plastics in biofertilizer

Reklima has been granted 2,4 million kroner from “Regionalt forskningsfond Vestfold and Telemark”, for developing methods for removing visible plastic residues from the biofertilizer. The project will enhance a circular economy and reduce the environmental footprint.

The biofertilizer is a circular residual product from the biogas plant at “The Magic Factory”. Biogas is produced from organic household waste from 1,2 million inhabitants, mixed with cow manure from regional farms. The organic household waste contains a lot of plastic residues, stemming both from packaging material and plastic bags used for containing the household waste. Some of the plastic residues are propagating into the biofertilizer. Most of the plastics are sorted out today and are well within the Norwegian fertilizer regulations (plastics with a particle size > 4 mm shall not make up more than 0,5 weight percent of the total dry matter). The aim of this research project is to develop methods that removes all visible plastic residues.

Other project participants are SINTEF, NGI, Greve Biogass, Lindum, Skjærgaarden gartneri and Arne Olav Steinsholt. SINTEF will test advanced methods for particle separation, possibly also in combination with vermicomposting or insect production. The project will also investigate whether the plastic residues separated from the biofertilizer can be recycled using pyrolysis, transforming the residues into syngas and biochar. Biochar can be used as a soil improver, either alone or combined with the biofertilizer, as a feed supplement to animals, or in various types of cleaning and stabilization processes. NGI has developed a method for analysing plastics in liquid and dry matter biofertilizers. In the project they will adapt this method for testing and verifying the cleansing technology.

The project starts up in the spring of 2021 and will be finished by the end of 2022. Contact person is Ivar Hagemoen, Managing Director of Reklima.