Økt fokus på sirkulærøkonomi og press på råvarer, fører til behov for nye muligheter og markeder for avfallsbaserte produkter og råvarer. Onsdag 8. september var det felles  oppstartsmøte for Phd på avfalssrett v/ Einar Bratteng.

Doktorgraden tar for seg spørsmålene som oppstår i det avfall «transformeres» til produkt, og utfordringer mellom ønsket om gjenvinning på den ene siden, og eksisterende produkt- og miljøstandarder på den andre siden. På dagens workshop gjennomgikk vi rettslig praksis fra EU og Norge, på grensene mellom produkt og avfall. Det er avfallsregelverket som håndterer avfall og produktregelverket som håndterer produkt og styrer i hvilken grad avfall kan bli produkt.

Et spørsmål om sannsynlighet

Det er et spørsmål om sannsynlighet for miljøforsvarlig bruk av strømmen, som er med på å definere om den er avfall eller ikke. Utfordring og muligheten er at bevisbyrden på sannsynlighet sitter hos selskapet. Bevis på sansynlighet kan være; presedens og eksisterende avtaler/kontrakter på bruk. Om avfallet er farlig eller ikke avgjør ikke definisjonen, men har betydning for sannsynlighetsvurderingen. Videre kan overforbruk av et produkt kan være ulovlig avfallsdisponering.

Konkurransefortrinn
En god dialog mellom bedriftene og myndighetene skal føre til at reguleringene strammes inn i takt med teknologisk utvikling og nye løsninger. Det vil gi et konkurransefortrinn for selskapene som er tidlig ute med å endre, utvikle ny teknologi og prosesser.

Bakgrunn

NCCE har i samarbeid med No Waste!Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Advokatfirmaet Berngaard, bidratt til å dra i gang en Phd på Avfallsrett v/ Einar Bratteng.

Doktorgradsstudiet finansieres av Stena Recycling, Returkraft, SAR-gruppen, Norsk Spesialolje, Wergeland-Halsvik, Indus, Lindum, VEAS, Vesar, RENAS, NOAH samt Advokatfirmaet Berngaard, i samarbeid med Forskningsrådet. Disse danner et samarbeidsforum som skal gi innspill til Einar Brattengs arbeid, og bidra til å identifisere faktiske og potensielle rettslige hindre for å utnytte avfall til råvarer og produkter.

 

 

 

Har den tekniske utviklingen løpt fra «gjenvinningsforbudene?»