Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og No Waste! etablerer Arena-klyngen Circular WAVE – from WAste to ValuE

I dag ble klyngen Circular WAVE tatt opp i Arena-programmet til Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klyngens formål er å utnytte ressursene som finnes i dagens avfalls- og sidestrømmer fra industri, landbruk, næringsliv og husholdninger. Knapphet på ressurser og mangel på råvarer er en av de største utfordringene for fremtidig vekst i næringslivet. Samtidig er Norsk næringsliv en helt nødvendig del av løsningen for å redusere utslipp av drivhusgasser og leverer på de klima-, miljø- og bærekraftsmålene Norge har forpliktet seg til. Ved å redusere mengden avfall og gjenbruke dette som ressurser inn i nye produkter og markeder, bidrar vi til å løse disse utfordringene. Dette krever et samarbeid på tvers av tradisjonelle verdikjeder, bransjer, privat og offentlig næringsliv, noe som klyngen legger til rette for.

Opptaket i Arena-programmet innebærer en finansiell og faglig støtte til en langsiktig utvikling av samarbeidet i klyngen. «Det er en anerkjennelse av at det arbeidet vi gjør, med å skape verdier av avfalls- og sidestrømmer, er en avgjørende faktor for at vi skal lykkes med omstillingen til en sirkulær økonomi», sier Tina Wågønes, daglig leder i No Waste!

NCCE og No Waste! er i dag to nettverk med base på hver sin side av Oslofjorden som begge har gode posisjoner innen sirkulær verdikjedeutvikling basert på side- og avfallsfraksjoner som metaller, glass, batterier, plast og organisk avfall. «Vi har nå en unik mulighet til å ta en nasjonal posisjon gjennom å etablere en felles klynge. Ved å samarbeide om løsningene, vil bedriftene få et økt konkurransefortrinn i form av bærekraftig ressursforvaltning, samtidig som det bidrar til å løse avfalls- og klimaproblemet i samfunnet. Dette er teknologi og forretningsmodeller som er etterspurt internasjonalt», sier Natalia Mathisen, daglig leder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.

For mer informasjon kontakt:

Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge