Godt nytt år!

Det er med stor entusiasme og innsats NSSØ vil arbeide for å gjøre industri og næringsliv mer sirkulær i sin strategi og utvikling i 2020!

Grunnlaget er lagt gjennom de prosjekter som NSSØ er involvert i. Det tar tid å etablere prosjekter og det tar tid å få frem resultater i prosjektene. Disse varer gjerne fra ett til tre år. De første to årene er brukt til å få prosjekter på plass, både med søknader, samarbeidspartnere og prosjektledelse. Noen prosjekter er i avslutningsfase og resultater vil bli offentliggjort når prosjektene er avsluttet.

NSSØ’s valgte strategi med 3 retninger for å nå målet om økt bruk av den sirkulærøkonomiske tankegang har gitt gode resultater så langt. Nå står vi foran vårt tredje driftsår med å fortsette arbeide vedr.

  • karbonfangst (prosjektledelse i Borg CO2)
  • igangsetting av kartleggings- og utviklingssamarbeid innen industriell symbiose i fellesskap med FREVAR, Østfoldforskning og flere medlemsbedrifter som partnere
  • oppstart av råvarebanken med Østfoldforskning og Cowi som aktive medspillere
  • videreføring av testlaben i samarbeid med Re-Turn. Det er også under planlegging etablering av et pilotanlegg for pyrolyse/gassifisering i tillegg til at en ny søknad om etablering av Norsk Katapult med offentlig finansiell støtte er levert. Arbeidet med vår testlab vil fortsette uavhengig av søknaden om etablering av Norsk Katapult.

Dette er noen av prosjektene vi er i gang med. Vi satser sterkt på en god kontakt med våre medlemmer for gjennomføring av prosjektene i tillegg til de som allerede er godt involvert.

Styret vil uttrykke sin store tilfredshet med Daglig leders arbeide. I budsjettet for 2020 er det lagt inn en økning i bemanning på 2 personer i 50 % stillinger for å styrke kontakten med våre medlemmer og økt prosjektkapasitet.

Samarbeidet med spesielt Østfoldforskning er av stor betydning for utviklingen av NSSØ både som aktivt medlem og deltager i prosjektene.

Styret mener at NSSØ’s rolle som bindeledd og pådriver for arbeidet med sirkulær økonomi har funnet sin plass. Vår modell vil kunne tilpasses mange næringsmiljøer. Dette vil være et område med fokus i 2020 som også vil være av betydning for næringslivet i nedre Glomma og for byene Fredrikstad og Sarpsborg som aktive tilretteleggere for næringslivet.

Vi ønsker våre medlemmer og alle ”sirkulærinteresserte” et riktig god nytt år og ser frem til et utstrakt samarbeid i 2020!

PS! Noter allerede nå 27. april 2020. Da skal vi arrangere vår årskonferanse på en litt spesiell måte samtidig som vi avvikler årsmøtet. Fullstendig program vil være klart i månedsskiftet januar/februar

Fredrikstad, 1. Januar 2020

På vegne av styret i
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi
Tor Prøitz
Styreleder