På bildet: Guro Skjæveland, Senior Associate og Lene Elizabeth Hodge, Bærekraftsansvalig – i Nysnø klimainvesteringer.

Nysnø klimainvesteringer er statens klimainvesteringsselskap. De investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Guro Skjæveland og Lene Elizabeth Hodge jobber for Nysnø og er gode ambassadører både for selskapet og for bærekraft generelt.

 

Skal bidra til å begrense temperaturstigningen

I henhold til Parisavtalen skal alle land i verden bidra til reduserte klimagassutslipp, og Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene med 55% innen 2030. Skal vi klare dette må vi iverksette en rekke tiltak, og vi må utvikle ny teknologi som kan bidra til å nå målene. – Nysnø bidrar til nettopp dette gjennom å investere i fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftige samfunn og sirkulærøkonomi, forteller Guro Skjæveland, Senior Associate i selskapet.

Bærekraft er sterkt fundamentert i beslutningene bak investeringene

Lene Elizabeth Hodge er Bærekraftsansvarlig i Nysnø, og forteller at de jobber med å sikre at selskapene de investerer i bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. De har også utarbeidet verktøy for å styrke vurderingene av selskapets ESG risikoer og muligheter før investeringsbeslutningen tas. Eksempler på selskaper og fond Nysnø har invester i er; batteriselskapet Morrow, ZEG Power (hydrogenproduksjon med integrert karbonfangst) og fondet Bluefront Equity (for mer bærekraftig sjømat).

EUs taksonomi for bærekraftige investeringer

EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem for økonomiske aktiviteter som er bærekraftig i henhold til seks definerte miljømål; begrensning av klimaendringer, klimatilpasning, bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser, omstilling til en sirkulær økonomi, forebygging og bekjempelse av forurensning og beskyttelse av biologisk mangfold og økosystemer. Nysnø har sett på hvordan regelverket vil påvirke deres portefølje av selskaper og fond, og mener taksonomien vil bli en viktig pådriver av bærekraft og bidra til at selskapet skal kunne gjøre kvalifiserte vurderinger innen investeringer.

Les mer om Nysnø her: https://www.nysnoinvest.no