Pressemelding

Norway's biggest circular economy cluster

No Waste! og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi fusjonerer til en ny, felles medlemsforening, og blir med dette Norges største næringsklynge innen sirkulærøkonomi med over 90 medlemsbedrifter fra hele Norge.

Bakgrunnen for fusjonen er det tette samarbeidet de to foreningene har utviklet det siste året, begge med fokus på avfall og gjenvinning av ressurser som en viktig del av sirkulærøkonomien. Den felles satsingen ble tatt godt imot av medlemmer og samarbeidspartnere, og ble fra 2022 tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. For å legge best mulig til rette for det nye klyngesamarbeidet, og å stå frem med en sterk og tydelig stemme, ble det besluttet å fusjonere de to medlemsorganisasjonene. Norsk Senter for Sirkulær Økonomi beholdes som navn på klyngen.

«Med den medlemsmassen og de samlede ressursene vi får i den nye klyngen, får vi nå mulighet til å sette fart på omstillingen til en sirkulær økonomi i næringslivet, og hvor gjenvinning av avfall har en helt sentral rolle for at vi skal levere på de klima-, miljø- og bærekraftsmål som Norge har forpliktet seg til», sier Tina Wågønes, som blir daglig leder i den nye klyngen.

Verdiskaping gjennom samarbeid

Klyngens medlemmer er bedrifter og organisasjoner som ser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet og omstillingen til en sirkulær økonomi. Hovedtyngden av medlemmene er i dag lokalisert rundt Oslofjordregionen, og med flere nasjonale og internasjonale selskap.

«I overgangen til den sirkulære økonomien må det utvikles nye verdikjeder og markeder, på tvers av privat og offentlig næringsliv og bransjer. Skal vi lykkes med dette, trenger vi å samle næringsliv, akademia og myndigheter om felles løsninger. Her skal Norsk Senter for Sirkulær Økonomi spille en rolle og være en verktøykasse for sine medlemsbedrifter», sier Terje Kirkeng, Prosjekt- og utviklingsansvarlig i Vesar, som er innstilt som ny styreleder for klyngen.
5. april samles medlemmene i klyngen for å bli bedre kjent, og for å sette fart på det viktige arbeidet som klyngen har foran seg!

Kontaktpersoner for pressen:

Terje Kirkeng
Innstilt styreleder i NCCE
Mobil: 930 42 156
E-post: terje.kirkeng@vesar.no

Tina Wågønes
Daglig leder i NCCE
Mobil: 402 45 124
E-post: tina.wagones@ncce.no