Storespeed er et nordisk datasenter-selskap med fokus på internett skytjenester, co-location og sikker datalagring. Deres miljøstrategi er «å bli CO2 nøytrale ved å jobbe kontinuerlig med nye løsninger sammen med fagmiljøer med miljøfokus.»  

Storespeed har fokus på bærekraftig og langsiktig tilgang til fornybar ren energi til de laveste markedsprisene. For å få et bærekraftig datasenter ser de på alle aspekter ved energiforbruket. Et eksempel på dette er å plassere energiforbruket og verdiskapningen så nær kilden som mulig for optimalt energiforbruk.

Storespeed policy for Miljø ISO 14001

Storespeed har etablert ett sett med prinsipper angitt som forpliktelser, der ledelsen beskriver sine intensjoner om å støtte og forbedre selskapets miljøprestasjon. Her fastsetter de miljømål og iverksetter tiltak for å oppnå tilsiktede resultater av ledelsessystemet for miljø, og oppnå kontinuerlig forbedring og bærekraft. Standarden gir tre grunnleggende forpliktelser:
• Beskytte miljøet
• Overholde organisasjonens samsvarsforpliktelser
• Kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø og forbedre miljøprestasjonen

Storespeed miljømål og forpliktelser

• Ha en forsvarlig håndtering av farlig avfall fra vedlikehold på infrastruktur, som spillolje, brukte oljefilter og EE-avfall
• Redusere mengden av, og fremme en bedre håndtering av avfall
• Hindre og forebygge at en ikke ønsket hendelse fører til forurensning på omgivelser, skade på personer, miljø eller materielle verdier
• Hindre brann- og eksplosjonsfare
• Forebygge ulykker
• Selskapets langsiktige miljømålsettinger
• Den overordnede langsiktige miljømålsetting er å være CO2 nøytral gjennom systematisk reduksjon av organisasjonens miljøavtrykk innen 2023
• Gjenbruk av overskuddsvarme
• Overgang til en mer miljøvennlige kjøleløsninger
• Overgang til miljøvennlige batteriløsninger
• Overgang til CO2 nøytrale generatorer
• Kontinuerlig kvalitetsovervåking/måling
• Opprettholde en ISO14001 sertifisering
• Årlig revisjon (interne/ eksterne systemer) av etablerte kvalitetssystemer og etablering av nye prosedyrer/instrukser når det er behov.

For mer informasjon om Storespeed, se www.storespeed.no