Norsk Senter for sirkulærøkonomi (NCCE) har i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) og Universitetet i Sør-Øst Norge (USN), med støtte fra Viken fylkeskommune, gjennomført et forprosjekt for å utrede behovet for et nasjonalt kompetansesenter for sirkulær økonomi. Bakgrunnen for prosjektet er alle henvendelsene vi får som går på informasjon og behov for kompetanse om hva sirkulær økonomi er, og hvordan dette vil påvirke arbeidsplasser og samfunn. Som næringsklynge har ikke NCCE kapasitet til å håndtere disse henvendelsene på en god måte i dag. Det eksisterer heller ikke et nasjonalt «opplysningskontor» for sirkulærøkonomi som er et naturlig kontaktpunkt for slike henvendelser. I den nasjonale strategien for «ein grøn, sirkulær økonomi», pekes det også på et stort behov for kunnskap i offentlige og private virksomheter.

Målet med prosjektet var å dokumentere behovet for et nasjonalt kompetansesenter for sirkulær økonomi; målgrupper og kompetansebehov, samt hvordan et slikt senter kan organiseres og finansieres.

Det er gjennomført en spørreundersøkelser hos bedrifter, bransjeforeninger, nettverksorganisasjoner, myndighetsorganer og kommunale og fylkeskommunale etater. I tillegg har vi hatt dialog med utvalgte interessenter. I en annen spørreundersøkelse har vi kartlagt relevante studietilbud innen sirkulær økonomi. Resultatet av analysen bekrefter at det er behov for et nasjonalt kompetansesenter for sirkulær økonomi, og peker på relevante tjenester et slikt senter kan levere til prioriterte målgrupper. Videre oppsummeres det mulige former for organisering og finansiering, basert på tilsvarende sentre i inn- og utland. Rapporten vil snart bli tilgjengelig her.

Partnerne jobber videre med prosessen, og er i dialog med aktører som vil være med på å kunne realisere et nasjonalt kompetansesenter for sirkulær økonomi.

Les mer i rapporten om Nasjonalt kompetansesenter for sirkulær økonomi

Prosjektperiode: 2023 – 24

Partners: NMBU, USN, NORSUS og NCCE

Contact information: Tina Wågønes, daglig leder NCCE, tina.wagones@ncce.no