Ristgods fra avløpsvann er betegnelsen på de faste stoffene som fanges i rist eller gitterstrukturer i avløpsrenseanlegget. Når vannet strømmer gjennom avløpssystemet, blir faste partikler som sand, grus, løv, plast og annet avfall fanget opp av ristene for å forhindre at de kommer inn i systemet og forårsaker blokkeringer eller skader.

Ristgods fra avløpsrenseanlegg er unntatt fra forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall.

Innhold

Ristgods inneholder bl.a. sand, grus, løv, plast og annet fast avfall og er typisk en blanding av faste stoffer som kan variere avhengig av geografisk beliggenhet, type avløpssystem, og den menneskelige aktiviteten i området.

Mengde

15.000 tonn/år

Markedsmuligheter

Materialgjenvinning: Noen av materialene i ristgods, som plast, metall og papir, kan i teorien gjenvinnes. Etter at ristgods er samlet inn, kan gjenvinningsanlegg separere og behandle disse materialene for å gjøre dem egnet for resirkulering.

Biogassproduksjon: Organisk materiale i ristgods kan brukes til produksjon av biogass gjennom anaerob nedbrytning. Dette innebærer at mikroorganismer bryter ned organisk materiale i fravær av oksygen, og resultatet er biogass som kan brukes som energikilde.

Kompostering: Noe av det organiske materialet i ristgods, som blader og annen vegetasjon, kan brukes til kompostering. Kompostering er en naturlig prosess der organisk materiale brytes ned til næringsrik jordforbedring.

Deponering: Materialer som ikke kan gjenvinnes eller behandles på en bærekraftig måte, kan ende opp på deponier.

Relevante prosjekter

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen.