FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Verden har satt seg 17 felles mål:

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfol
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

 

NSSØ bidrar – med fokus på sirkulær økonomi

NSSØ tilbyr rådgivning til virksomheter som vil arbeide med sirkulær økonomi. En utvikling i retning av en sirkulær økonomi og et grønt skifte vil støtte opp under FNs bærekraftsmål #12 om bærekraftig produksjon og forbruk. Målet lyder «sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre» som inngår i arbeidet. Vårt fokus er å bidra til at ressurser blir utnyttet på en slik måte at de gir samfunnet høyest mulig verdi og nytte lengst mulig. Dette kan oppnås gjennom eksempelvis design for forlenget levetid, økt ombruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt.

 

Regjeringen vil legge til rette for en sirkulær økonomi

Regjeringen vil arbeide for et styrket marked for sekundære råvarer i samarbeid med industri og avfallsbransjen. De vil videreutvikle og tydeliggjøre regelverket for å øke nyttig og miljøforsvarlig bruk av avfall og lett forurensede masser. Videre vil de øke materialgjenvinning, utrede krav om utsortering av våtorganisk avfall og plast, og vurdere utvidet produsentansvar for flere avfallstyper.

 

Norway's biggest circular economy cluster

FNs bærekraftsmål 17 vektlegger behovet for nye og sterke partnerskap. Vi i NSSØ skal bidra til samspill mellom industri, øvrig næringsliv, myndigheter, og sivilsamfunnet.