18. november arrangerte vi/NCCE, i samarbeid med COWI, SirkelTREFF i Bergen under tittelen «Sirkulærøkonomi starter med god planlegging». Treffet ble arrangert i bygget der COWI holder til på adresse Inger Bang Lunds vei 4. Bjørn Christian Kvisvik, seksjonsleder for COWI i region sørvest, innledet og ønsket velkommen.

Hva er sirkulær økonomi?

Første foredragsholder var Anders Waage Nilsen, som ga de fremmøtte en innføring i hva sirkulærøkonomi egentlig er. Han startet med å definere lineær økonomi som «en unntakstilstand som startet med industrialisering og har tilpasset seg fra 1950-tallet og frem til i dag» og la til at denne unntakstilstanden gjenspeiles i ekstremt høyt ressursuttak. Waage Nilsen viste til eksempler og tok oss videre til at den moderne tenkningen rundt sirkulær økonomi baserer seg på tre hovedmål:

  1. redusere avfallsmengder og forurensning
  2. forlenge levetiden på produkter og materialer
  3. rehabilitere ødelagte natursystemer

Og poengterte at dette da skal gjøres innenfor rammene av lønnsomhet.

Innlegget var svært interessant og ga et tydelig bilde på mulighetene som ligger i sirkulær økonomi.

Sirkulærøkonomi i avfallsbransjen

Neste foredragsholder ut var Rakel Blaalid fra ENVIR AS. Hun ga oss en presentasjon av hvordan de bistår med håndtering av forurensede masser på en moderne og miljøvennlig måte – som et viktig ledd for økt bærekraft. Innlegget vakte stor interesse blant deltagerne på sirkeltreffet som fulgte opp med spørsmål.

Sirkulærøkonomi starter med god planlegging

Erik Rigstad, Technical Director i COWI, innledet med en redegjørelse av byggenæringens utfordringer og trakk frem Circularity GAP Report Norway som blant annet sier at «mer enn halvparten av de globale klimagassutslippene og mer enn 90 prosent av tapt biologisk mangfold skyldes ressursutvinning og bearbeiding av materialer«. Videre tok han oss gjennom Syv hovedelementer for sirkulære løsninger i byggebransjen som samlet danner ordet DISRUPT (Design – Incorporate – Sustain & preserve – Rethink – Use – Prioritise – Team Up).

Rigstad rundet av med 4 gode råd:

  1. Tenk gjenbruk i design
  2. Ta i bruk digitale plattformer
  3. Søk å kvantifisere (også økonomien)
  4. Snakk med gode rådgivere

Nybygg i dag må kunne ombrukes i fremtiden

Ombruk av bygg i dag har ofte høye kostnader. Dette kommer av at byggene ikke har vært planlagt for ombruk. Dette snakket Marit Kindem Thyholt, sjefsrådgiver/PhD iSkanska Norge, om. Hun viste til konkrete eksempler der materialer er ombrukt og påpekte viktigheten av å planlegge og bygge slik at byggematerialene kan få «evig liv».

For å lykkes med sirkulær bruk av materialressurser i byggsektoren må vi utvikle nye produkter, løsninger, prosesser, teknikker og forretningsmodeller som gjør ‘demontering og ombruk (DfD) teknisk og økonomisk gjennomførbart, sier Thyholt.

Bergen kommune jobber med sirkulærøkonomi

Elisabeth Skage er prosjektleder i Bymiljøetaten i Bergen kommune. Hun viste oss eksempler på hvordan Bergen kommune jobber for å sikre god ressursutnyttelse. Bergen kommune har en ambisjon om å bli den grønneste byen i Norge! For å lykkes har de satt seg planer og er godt i gang med gjennomføringen av tiltak og prosjekter. Eksempelvis jobber de for å tilrettelegge og optimalisere infrastruktur for myke trafikanter, delingsløsninger og kollektivtransport. De ønsker å være en pådriver i omstillingen fra «riv og kast» til ombruk. Kommunen jobber for utslippsfrie byggeplasser. Skage viste til mange konkrete eksempler og fortalte at kommunen har et stort engasjement for klima, sirkulærøkonomi og bærekraft.

 

Presentasjonene:

«Hva er sirkulær økonomi?» av Anders Waage Nilsen

Sirkulærøkonomi i praksis, av NCCE

Sirkulærøkonomi i avfallsbransjen, av Rakel Blaalid/ENVIR As.

Sirkulærøkonomi starter med god planlegging, av Erik Rigstad/COWI.

Nybygg i dag må kunne ombrukes i fremtiden, av Marit Kindem Thyholt/Skanska Norge

Bergen Kommunes arbeid på sirkulærøkonomi, av Elisabeth Skage