En av de største utfordringene vi har for å sikre en fremtidig vekst i industri og næringsliv, er knapphet på ressurser og mangel på råvarer. Vi bruker i dag naturressursene i et langt større tempo enn det naturen selv klarer å produsere, samtidig har kun 20 % av avfallsstrømmene tilfredsstillende gjenvinningsløsninger.

For å løse denne utfordringen, og samtidig bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene våre, jobber NCCE for en raskere omstilling til sirkulær økonomi, gjennom økt bruk av side- og avfallsstrømmer som innsatsfaktor i nye produkter, verdikjeder og markeder. Dette gjør vi gjennom å legge til rette for samarbeid, innovasjon og gode rammevilkår for våre medlemmer.

Medlemmene bidrar til dette gjennom å:

  • Utvikle ny teknologi og sirkulære forretningsmodeller for avfalls- og sidestrømmer
  • Utvikle nye verdikjeder og markeder for avfalls- og sidestrømmer, på tvers av eksisterende bransjer
  • Påvirke rammevilkår for å åpne nye markeder for produkter basert på avfalls- og sidestrømmer

For å nå våre mål, har klyngen identifisert fire fokusområder som medlemmene jobber med i arbeidsgrupper. Det er medlemmenes behov som sammen styrer utviklingen av fokusområdene. Ønsker du å vite mer eller å bidra til arbeidet, ta kontakt med oss.

 

1. Produkt- og verdikjedeutvikling

Kvalitet, pris og stabil tilgang er de største utfordringene for å utvikle nye verdikjeder og markeder for bearbeidede avfalls- og sidestrømmer. Det er derfor et behov for forskning og innovasjon på ny teknologi og nye prosesser som forbedrer kvaliteten og øker bruken av sekundære råvarer, samt gjør de konkurransedyktige med tilsvarende produkter på markedet. Utvikling av sekundære råvarer må gjøres i tett samarbeid med alle aktørene i verdikjeden.

Følg arbeidsgruppens arbeid her: Produkt- og verdikjedeutvikling

 

2. Rammevilkår

Rammebetingelser skaper barrierer for produkt- og markedsutvikling, spesielt innenfor avfallsrett. Dette skjer på flere områder:

  • Regelverk
  • Administrativ byrde
  • Insentiver
  • Forbud

Klyngen vil jobbe for å få på plass rammeverk som fremmer en omstilling til en sirkulær økonomi, i samarbeid med relevante partnere i økosystemet. Vi jobber nå med å avdekke medlemmenes behov for fokus og tiltak på de ulike områdene, og innenfor ulike materialstrømmer.

Vi har videre satt i gang et arbeid hvor vi finansierer en nærings PhD innenfor avfallsrett i Norge og EU (les mer om dette her: https://ncce.no/no/den-rettslige-transformasjonen-fra-avfall-til-produkt-oppstart-av-phd/). Det er behov for en målrettet skatte- og avgiftspolitikk for å fremme bærekraftige løsninger. Standardisert miljømerking og -dokumentasjon er ennå ikke fullt på plass, noe som gjør det vanskelig for kunder å velge miljøvennlige produkter. I dag er det ingen enkel tilgang til slik informasjon hverken nasjonalt eller internasjonalt.

Følg arbeidsgruppens arbeid her: Rammevilkår

 

3. Kapital

Tilgang på kapital og prosjektmidler er nødvendig for å støtte FoUI aktiviteter, kommersialisering av piloter og selskapsutvikling. Klyngen skal være en bro mellom bedrifter med kapitalbehov og de mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet samt i private- og offentlige investormiljøer og fond, nasjonalt og internasjonalt. Klyngen vil jobbe målrettet med å skape et attraktivt investeringsmiljø, bl.a. gjennom synliggjøring av FoUI og konkrete prosjekter som gjøres i klyngen, og ved å hjelpe bedriftene med å forstå og å levere på kravene fra EUs taksonomi. Dette vil også styrke tilgang på EUs finansieringsmuligheter.

Følg arbeidsgruppens arbeid her: Kapital

 

4. Klyngeutvikling

I et fragmentert marked av mange aktører innen sirkulær økonomi skaper NCCE et samarbeid på tvers av bedrifter og sektorer som styrker partnerskap og gjennomføringsevne.
Nettverksbygging med etablering av samarbeidsarenaer er en viktig oppgave for å utløse synergieffekter og muligheter til verdiskaping for klyngemedlemmene. Klyngen har kompetanse og rådgivningstjenester på bl.a. sirkulære forretningsmodeller, samt et Ressursteam tilgjengelig for medlemmene. Vi jobber frem nye muligheter for kompetanseheving og – deling i nettverket.

Følg arbeidsgruppens arbeid her: Klyngeutvikling