Arbeidsgrupper - NCCE
NCCE

Arbeidsgrupper


Medlemmene bidrar til dette gjennom å:

 • Utvikle ny teknologi og sirkulære forretningsmodeller for avfalls- og sidestrømmer
 • Utvikle nye verdikjeder og markeder for avfalls- og sidestrømmer, på tvers av eksisterende bransjer
 • Påvirke rammevilkår for å åpne nye markeder for produkter basert på avfalls- og sidestrømmer

Vi er en praktisk orientert klynge, og vi etablerer arbeidsgrupper rundt ulike temaer for å nå målene våre. Her kan medlemmene engasjere seg som deltagere og pådrivere for å løse felles utfordringer i samarbeid med andre klyngemedlemmer.

I dag har vi arbeidsgrupper innenfor flere temaer, og gruppene organiserer selv hvordan de jobber. Arbeidsgruppene har med seg en ressurs fra administrasjonen eller styret. Ta gjerne kontakt om du ønsker å delta eller har innspill til andre temaer enn det vi har i dag:


Kvalitet, pris og stabil tilgang er de største utfordringene for å utvikle nye verdikjeder og markeder for bearbeidede avfalls- og sidestrømmer. Det er derfor et behov for forskning og innovasjon på ny teknologi og nye prosesser som forbedrer kvaliteten og øker bruken av sekundære råvarer, samt gjør dem konkurransedyktige med tilsvarende produkter på markedet. Utvikling av sekundære råvarer må gjøres i tett samarbeid med alle aktørene i verdikjeden. Arbeidsgruppen jobber med å utvikle felles prosjekter for å løse sirkulære utfordringer og skape nye sirkulære verdikjeder.

Kontakt: Natalia Mathisen

Rammebetingelser skaper barrierer for produkt- og markedsutvikling, spesielt innenfor avfallsrett. Dette skjer på flere områder, som regelverk, administrativ byrde, insentiver og forbud. Arbeidsgruppen skal jobbe for å få på plass rammeverk som fremmer en omstilling til en sirkulær økonomi, i samarbeid med relevante partnere i økosystemet. Som et ledd i dette arbeidet, har klyngen satt i gang et prosjekt hvor vi blant annet delfinansierer en nærings PhD innenfor avfallsrett i Norge og EU.

  Kontakt: Natalia Mathisen

  Tilgang på kapital og prosjektmidler er nødvendig for å støtte FoUI-aktiviteter, kommersialisering av piloter og selskapsutvikling. Arbeidsgruppen skal jobbe med en strategi for hvordan klyngen kan være en bro mellom bedrifter med kapitalbehov og de mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet samt i private- og offentlige investormiljøer og fond, nasjonalt og internasjonalt.

  Kontakt: Tina Wågønes

  Manglende kunnskap om sirkulærøkonomi er en utfordring for mange bedrifter, innenfor mange fagområder og på alle nivåer, fra fagskole, høgskoler og universiteter og etterutdanning. Arbeidsgruppen skal bidra til at det utvikles et kompetansetilbud som er tilpasset dagens og fremtidens behov for å øke kunnskapen om, og sikre gjennomføringen av, en mer bærekraftig forvaltning av ressursene våre.

  Kontakt: Tina Wågønes

  Norske bedrifter har kunnskap, teknologi og sirkulære løsninger som har et marked langt utenfor Norge. Arbeidsgruppen ser på hvordan vi gjennom nettverket kan hjelpe bedrifter til å få tilgang til å etablere seg på nye markeder.

  Kontakt: Tina Wågønes