Sirkulærøkonomi - NCCE
NCCE

Sirkulærøkonomi

Om sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig (kilde: Wikipedia).Mennesker over hele kloden møter i dag utfordringer knyttet til miljø og klima. Temperaturen øker og oppvarmingen skyldes ifølge FNs klimapanel menneskeskapte klimagassutslipp. Miljøet er truet på grunn av klimaendringene, men også av menneskenes forbruk – “bruk og kast” – i det som ofte omtales som en lineær økonomi.

Forbruket av naturressursene skjer i et langt større tempo enn det naturen selv klarer å produsere, og det produseres mer avfall enn økosystemet tåler. Halvparten av klimagassutslippene i dag skyldes uttak av naturressurser, og kun 20 prosent av avfallsstrømmene har tilfredsstillende gjenvinningsløsninger.

For å løse dette, og samtidig bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene våre, må vi omstille oss til en sirkulær økonomi. Overgangen til en sirkulær økonomi er derfor sentralt i EUs «Green Deal», og målet om at Europa skal bli et klimanøytralt kontinent innen 2050.

Her kan du på en enkel måte få forklart hva sirkulærøkonomi er:

Film fra Ellen MacArthur Foundation.

Dette innebærer blant annet at vi må utnytte ressursene bedre gjennom å finne sirkulære løsninger for gjenvinning av dagens avfalls- og sidestrømmer fra industri, landbruk, næringsliv og husholdninger.

Lønnsomhet er i dag den fremste barrieren for en bærekraftig gjenvinning av ressursene. Prisen på jomfruelige råvarer er ofte lavere enn for sekundære råvarer. Dette er en medvirkende årsak til en lav gjenvinningsgrad for mange ressurser. En annen utfordring er varierende kvalitet og tilgang på stabile volumer av avfalls- og sidestrømmer.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi har en viktig rolle i Norges arbeid med å bli et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

Senterets administrasjon fasiliterer aktiviteter og prosjekter som bidrar til økt verdiskaping og vekst for bedriftene, langsiktig konkurranseevne og måloppnåelse av viktige klima- og miljømål. Sammen med senterets medlemmer jobber NCCE for å:

  • utvikle nye, sirkulære forretningsmodeller
  • utvikle nye verdikjeder og markeder for avfalls- og sidestrømmer
  • utvikle ny teknologi for økt sirkulærøkonomi og materialgjenvinning
  • påvirke rammevilkår for å åpne nye markeder for produkter basert på avfalls- og sidestrømmer

Norges strategi for sirkulær økonomi

I 2021 la regjeringen frem en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. Strategien viser potensialet for verdiskaping i et mer sirkulært, norsk næringsliv. Les mer her.

I 2024 har regjeringen lagt frem en handlingsplan for sirkulær økonomi. Les mer her.

Regjeringen har også satt ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulær økonomi. Les mer her.