Om oss - NCCE
NCCE

Om oss

Sammen skaper vi grønn konkurransekraftNorsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) er et utviklings- og kompetansesenter for bedrifter og organisasjoner som ser forretningsmuligheter i det grønne skiftet.

Senteret ble etablert i 2017 og er en medlemsorganisasjon med nesten 100 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer i Norge. Sammen har vi en visjon om å forvalte ressursene våre på en mer bærekraftig måte, gjennom omstilling til en sirkulærøkonomi.

I 2022 ble NCCE tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Arena, som forvaltes av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Våre medlemmer representerer alle disse aktørene. Skal vi lykkes i omstillingen til en mer sirkulær økonomi, må vi samarbeide på tvers av offentlig og privat sektor, tradisjonelle verdikjeder og bransjer. Klyngen skal legge til rette for, og være en katalysator for, dette samarbeidet, og bidra til å skape grønn vekst og nye arbeidsplasser for våre bedrifter. Dette kan du lese mer om her.