Ordliste om sirkulærøkonomi - NCCE
NCCE

Ordliste om sirkulærøkonomi

Energigjenvinning: Gjenvinning av energi ved å brenne ressurser. Produserer fjernvarme og strøm. Muliggjør kun èn runde med utnyttelse av ressursen.

Gjenvinning: Å bruke avfall og restprodukter på nytt. Omfatter både forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.

Gjenbruk: Å gi en gjenstand eller materialstrøm ny bruk, som kan innebære å endre strukturen eller tilsette noe.

Industriell symbiose: En avfallsstrøm i en bedrift blir en ressurs i en annen, til fordel for miljø og økonomi.​ Å utvikle langsiktige, verdiskapende partnerskap gjennom symbioser tar tid, krever mye data, gjensidig tillit mellom partene, erfaring og ny kunnskap.

Materialgjenvinning: Å gjenvinne avfall eller andre ressurser til bruk som råvarer i produksjon av nye produkter. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Les mer her

Matavfall: Inkluderer matsvinn og den ikke-spiselige delen av maten, eksempelvis eggeskall, ben fra fisk og kjøtt. Matavfall gir kompost og biogass. Fra 1. januar 2023 skal alle kommuner sortere ut matavfall fra husholdningene (og husholdningsliknende kilder, som kontor).

Matsvinn: All mat som burde vært spist. Den nyttbare delen av mat (ikke skrell, skall og beinrester) produsert for menneskeføde, som kastes. Også omtalt som nyttbart matavfall. I gjennomsnitt kaster vi 40,3 kg spiselig mat i året. Om vi inkluderer svinn fra industri og dagligvare blir det totalt 75 kg per innbygger i året (Kilde: NORSUS 2021).

Ombruk: Å bruke et produkt flere ganger i dets opprinnelige form. Ombruk omfatter ikke rehabilitering, men kan godt innebære f.eks. pussing og vasking.

Oppsirkulere: Å bruke materialer på en verdiøkende måte sammenliknet med opprinnelig bruk. For eksempel å gjøre om avfall til et produkt som noen er villig til å betale for. Eksempelvis å lage Glasopor av glasstøv. Les mer her

Sirkulære strategier: Det er flere måter å være sirkulær på, og det er nødvendig åprioritere og systematisere sirkulære strategier. Strategier som krever mindre material- og energiforbruk er å foretrekke. Eksempelvis er ombruk en bedre og mer effektfull sirkulær strategi enn materialgjenvinning. Den aller beste sirkulære strategien er å ikke forbruke i det hele tatt – å avstå fra forbruk.

Sirkulærøkonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet, der naturressurser og produkter forblir i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Målet med sirkulærøkonomi er å begrense presset på naturressurser og redusere mengde avfall. Les mer her