Norsk Senter for Sirkulær Økonomi inviterer, i samråd med COWI, til Sirkeltreff 18. mars. Tema er: Materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv

  • Sted: COWI Norge, Karvesvingen 2, 0579 Oslo
  • Tid: 14:00 til 16:00

1. SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN, utfordringer og muligheter v/Tore Methlie Hagen (COWI AS)
Med utgangspunkt i en rapport COWI utarbeidet for Nordisk ministerråd vil vi se litt på sentrale utfordringer det må arbeides med for at byggesektoren i større grad blir sirkulær. Hvilke materialer er aktuelle og hvor stort er potensialet?

Tore Methlie Hagen er sivilingeniør innen bygg og er ansatt i miljøavdelingen i COWI. Han har lang og bred erfaring bl.a. fra håndtering av byggavfall siden midten av 1980-tallet.

2. BEDRE UTNYTTELSE AV AVFALL GIR STORT POTENSIALE FOR BYGGBRANSJEN v/Thomas Mørch (Norsk Gjenvinning AS)
Det stilles økende krav til materialgjenvinning i byggbransjen. Samtidig ligger det store muligheter i å bruke resirkulerte materialer og miljøvennlige alternativer i byggeprosesser. Hvilke løsninger gjør det mulig å utnytte byggavfallet bedre? Hvordan kan vi sammen skape grønn konkurransekraft?

Thomas Mørch er innovasjonssjef i Norsk Gjenvinning-konsernet. Han er opptatt av å utvikle nye verdikjeder basert på avfallsbaserte råvarer – sirkulære forretningsmuligheter.

3. DESIGN FOR DECONSTRUCTION v/Henning Larsen Architects
”Design for deconstruction” og gjenbruk er en vesentlig komponent i bærekraftig design av bygninger, og vil være en forutsetning for å ivareta ressursproduktivitet i en bygnings totale livssyklus. Henning Larsen Architects diskuterer innholdet i begrepet, og hvilke implikasjoner dette har for design og byggeprosess.

4. GLASS & MATERIALGJENVINNING GIR NYE MULIGHETER v/Gunhild Solberg og Thomas Bjørhusdal (Sirkel/Glasopor)
Sirkel består av selskapene Sirkel Glass AS og Sirkel Materialgjenvinning AS. Selskapet samler inn glass- og metallemballasje fra hele landet. Dette er gode råvarer som kan brukes til alt fra ny glassemballasje, sykler og verktøy til bygningsmateriale Glasopor.

KORT OM NSSØ
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) ble stiftet på Øra i Fredrikstad i desember 2017 for å jobbe med de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulærøkonomi i praksis for og mellom virksomheter. I dag jobber senteret, sammen med senterets medlemmer, med blant annet kartlegging og utvikling av nye forretningsområder. Senterets medlemmer representerer industrien, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter og samles felles under visjonen: Sammen skaper vi grønn konkurransekraft.

Velkommen!

Du sikrer deg en plass ved å sende en mail til post@ncce.no med ditt navn og virksomheten du representerer.

Vennlig hilsen oss i NSSØ og COWI