I juni kom glad-nyheten om at Oslofjordfondet hadde tildelt FREVAR KF 3 954 000 til prosjektet Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose. 

Industriell symbiose er en strategi for å oppnå en sirkulær økonomi gjennom at bedrifter/virksomheter innenfor et geografisk avgrenset område samarbeider om bruk av ressurser som eksempelvis materialer, energi, vann og/eller bi-produkter.

Prosjektet skal se på utvikling og realisering av løsninger for industriell symbiose basert på kunnskap som grunnlag for innovasjon både innenfor de enkelte bedriftene som er involverte, og gjennom nettverk mellom bedriftene. I tillegg til FREVAR er Østfoldforskning, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ), Borg Havn IKS, Kronos Titan AS, Metallco Stene AS, Fredrikstad kommune, LCA.no AS, Eyde-klyngen samt flere andre bedrifter på Øra Industriområde involvert.

Sirkulær økonomi i praksis på Øra Industriområde

FREVAR KF eier og driver Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Anlegget er lokalisert på Øra Industriområde (ca 2000 da) – et område hvor mer enn 2900 mennesker jobber. På Øra finner vi en rekke bedrifter som jobber med gjenvinning av materialer og energi, flere produksjonsbedrifter, logistikknæring og kompetansebasert næring m.fl.. Her har det i en årrekke vært fokus på god utnyttelse av ressurser gjennom ulike samarbeidskonstellasjoner. Et hyppig nevnt eksempel er samarbeidet mellom FREVAR KF, Kronos Titan, Kemira Chemicals og bøndene i Rakkestad. Kildesortert avfall som energigjenvinnes på FREVAR til damp som Kronos Titan benytter. Kronos Titan får et restprodukt av sin produksjon som kalles «jernsulfat» som benyttes til vannrensing i avløpsrenseanlegg, men også som råvare til Kemira Chemicals. Kemira foredler jernsulfatet til ett nytt produkt som kalles «jernklorid» som FREVAR benytter til avløpsrensing. Slammet fra rensingen er utgangspunkt for biogassen og velegnet som jordforbedringsmiddel for bøndene i Rakkestad benytter seg av. Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Se video:

Industriell symbiose – mange muligheter

Gjennom utvikling og realisering av løsninger for industriell symbiose vil prosjektet «Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose» forsterke utviklingen på Øra og sikre optimal ressursutnyttelse. Det vil legges stor vekt på å utvikle gode modeller for næringsutvikling basert på samhandling mellom privat og offentlig virksomhet og forskningsmiljøer.

Formidling av resultater fra prosjektet vil skje løpende her på Norsk Senter for Sirkulær Økonomi sine nettsider www.ncce.no/industriell-symbiose. Prosjektet vil også presenteres på årets Ørakonferanse 26. september:

Ørakonferansen er et forum for erfaringsutveksling og nettverksbygging, og en scene for interessante foredrag relatert til Øra industriområde. Konferansen samler industriaktører på Øra/Østfold/Norge, leverandører, konsulenter, politikere med flere. Konferansen startet opp i 2013, og samler opp mot 200 deltakere.

Ørakonferansen 2019 from Khloden Kunstmateriell on Vimeo.

For påmelding og mer info besøk:
https://fredrikstad-nf.no/events/orakonferansen-2019/