End of Waste AS (EoW) er navnet på selskapet som vil eie og drive pilotanlegget for pyrolyse/gassifisering med plassering i Denofa’s tidligere vaskehall for lastebiler. Scandi Energy som har eierskapet til prosessen, eier 90 % av EoW. De resterende 10 % eies av NCCE som er tilskuddet gitt av næringsfondet i Fredrikstad Kommune.

NCCE stod som søker for å få denne industrisatsingen i gang på Øra.

Det er betydelig interesse for å teste forskjellige avfallstyper på anlegget. Stort sett er dette avfallstyper som i dag blir lagt på deponi. Flere av våre medlemmer har meldt de ønsker å teste. Anlegget vil være klart til drift mars/april i år.

Scandi Energy har tett kontakt med DenoFa som ønsker å delta i den industrielle utviklingen av prosessen. Med positive  testresultater fra pilotanlegget planlegges det 3 store produksjonslinjer basert på forskjellige typer avfall. Det er en for biomasse som f.eks. skogsavfall, kvist, bark osv, en linje for siste fraksjon fra demontering av biler og isolasjon fra kabler og en linje for plastrelaterte restprodukter som f.eks. plastbåter, vindmøllevinger og annen blandingsplast som ikke lar seg resirkulere på annen måte.

EoW fikk markedsavklaringsmidler fra Innovasjon Norge for å analysere markedsmulighetene for biokull og syntesegass som er produktene som prosessen produserer.

Men når avfallstypen anvendt som råvare ikke er biomasse, er det flere innvendinger mot å kalle sluttproduktet biokull. På engelsk har man et samlebegrep  for kullproduktet som er PCM (Pyrogenic Carbonaceous Materials). Dersom kullproduktet ikke er laget av biomasse har Scandi Energy begynt å kalle det Gjenvinningskull. Biokull og Gjenvinningskull har ulike markeder.

Faksimile Fredrikstad Blad 9. januar 2020

Anlegget vil kunne ha flere interessante synergier med Denofa’s eksisterende virksomhet da de vil være interessert i gassen som produseres, og biokull kan brukes som fôrtilsetning for fisk og dyr, et marked som Denofa allerede er i.

Satsingen på økt industriell aktivitet på Øra er av stor interesse for å kunne øke verdiskapingen, gi flere arbeidsplasser og være en aktiv bidragsyter til det grønne skiftet.

Fredrikstad Blad har omtalt prosjektet 09. januar, les mer:

Fredriksstad Blad – Industrigründere vil starte fabrikk hos Denofa – det kan bety investering på en halv milliard (f-b.no)