INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

  • Dato: 27. april
  • Tid: kl. 13.00-14.00
  • Sted: Digitalt/Zoom

Det innkalles til generalforsamling i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi til 27. april 2020 klokken 13.00. Møtet holdes digitalt, via Zoom.
ps: Det har tidligere vært annonsert at det ville bli guidet tur på Øra for dem som var interessert, men dette er dessverre kansellert grunnet tiltak ifbm Covid-19.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av ordstyrer
Sak 3: Valg av referent
Sak 4: Valg av 2 protokollunderskrivere
Sak 5: Fastsettelse av antall stemmer til stede inkludert fullmakter
Sak 6: Godkjenning av årsregnskap
Sak 7: Revisors rapport
Sak 8: Godkjenning av styrets årsberetning
Sak 9: Innkommende saker
Sak 10: Fastsettelse av kontingent.
Sak 11: Valg
Sak 12: Valg av valgkomité og revisor

Vedlegg: