Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) er et utviklingssenter for industri, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter som ser forretningsmuligheter i sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. Vi tilrettelegger for, og fasiliterer, nettverkstreff basert på kunnskap og kompetanse, og leder innovasjonsprosesser og prosjekter knyttet til utvikling. Ett av prosjektene vi er involverte i er sammen med Batteriretur, som det snakkes mye om i disse dager. Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Dette har de gjort i 25 år med sterkt fokus på sikkerhet, miljø og bærekraft. I fjor høst hadde de offisiell åpning av deres nye lokaler på Øra, hvor de blant annet viste frem en av verdens mest avanserte sorteringsmaskiner av småbatterier samt fortalte om deres satsning på demontering og gjenvinning av elbil-batterier.

Sirkulærøkonomi i praksis

Batteriretur har et landsdekkende innsamlernettverk og sørger for innsamling av alle typer batteri fra små knappceller til store industribatterier. Batteriene sorteres i ulike metaller og kvaliteter og går i et lukket kretsløp fra Batteriretur til gjenvinningsanlegg. Innsamling for gjenvinning er viktig da flere typer batterier inneholder materialer som kan brukes på nytt i nye produkter. Eksempelvis er gjenvinningsgraden av blybatterier oppe i hele 99,8%.

Av bilbattericellene gjenvinnes mer enn 70% av materialene. En rekke metaller som kobolt, nikkel og kobber tas vare på for gjenbruk. De ytre komponentene som aluminium, kobberkabler og plast blir også gjenvunnet. 95% av batterienes komponenter kan resirkuleres. Videre så sees det nå på muligheten for å utnytte restenergi i brukte batterier, for så lagre dette for nytt bruk. Det er sirkulærøkonomi i praksis.

Batteriretur sikrer trygg og riktig håndtering av brukte elbil-batterier

Elbiler har hatt en formidabel vekst de siste 10 årene som igjen betyr at elbil-batterier til gjenvinning vil ha en formidabel økning i årene som kommer. Batteriretur har siden starten håndtert mottak og gjenvinning av elbilbatterier, og er forberedt på å håndtere disse på en miljømessig god måte og sørge for maksimal gjenvinning av ressursene.

«Sikkerhet av høyeste klasse i alle ledd, gjenbruk, høyest mulig materialgjenvinning og miljøet i fokus!»

Fra venstre: Styreleder i NSSØ, Tor Prøitz og daglig leder i Batteriretur AS, Fredrik Andresen.