I det øyeblikket avfall «transformeres» til produkt, oppstår en rekke spørsmål. Får man lov til å bruke avfallsproduktet som tenkt? Økt fokus på sirkulærøkonomi vil føre til et press for nye muligheter og markeder for avfallsbaserte produkter og råvarer. Dette kan skape konflikt mellom ønsket om gjenvinning på den ene siden, og eksisterende produkt- og miljøstandarder på den andre siden.

 

Einar Bratteng, som har lang erfaring fra feltet avfallsrett og bl.a. har skrevet boken «Avfallsrett», har tatt initiativ til en nærings-phd innen avfallsrett: Den sirkulære økonomiens dilemmaer – hvilke rettslige begrensninger foreligger på utnyttelse av avfall til produkter og råvarer i lys av vedtatte politiske mål for gjenvinning av avfall?  Doktorgraden skal synliggjøre tilfeller der det eksisterer et motsetningsforhold mellom det politiske ønsket om økt gjenvinning og reguleringer av bruk av avfall som råvare og produkter. 

 

Nytteverdi for bransjen
Prosjektet vil foregå i samarbeid  med sentrale aktører i avfallsbransjen, og det er totalt 11 bedrifter som er med. En av dem er RENAS, Norges ledende returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, og NCCE medlem. De kjenner godt til utfordringene som ligger i regelverket når man skal tenke nytt og sirkulært rundt håndtering av våre felles ressurser.  Les mer på www.renas.no

Doktorgradsstudiet finansieres av Stena Recycling, Returkraft, SAR-gruppen, Norsk Spesialolje, Wergeland-Halsvik, Indus, Lindum, VEAS, Vesar, RENAS, NOAH samt Advokatfirmaet Berngaard. Disse danner et samarbeidsforum som skal gi innspill til Einar Brattengs arbeid, og ikke minst bidra til å identifisere faktiske og potensielle rettslige hindre for å utnytte avfall til råvarer og produkter. Oppstart planlegges over sommeren.

NCCE har i samarbeid med No Waste!, Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Advokatfirmaet Berngaard, bidratt til å dra prosjektet i gang, og vil bistå i videre fremdrift.