NCCEs første heldigitale SirkelTREFF var på tema Miljø- og avfallsrett. Under følger en oppsummering av innleggene, link til presentasjonene som ble holdt, samt kontaktinformasjon til foredragsholdere.

Nye reguleringer, økte myndighetskrav og miljørettslige problemstillinger

v/Arne Sekkelsten og Elise Johansen (LEX Advokater)

Lex advokater bistår næringslivet med miljørettslige spørsmål, herunder konkrete tvister, myndighetskrav og reguleringer. Advokatene kan også benyttes til omstillingsprosesser, og som rådgivere for å forberede bedriftene på det «grønne skiftet».

Vedlagt er presentasjonen: LexAdvokater hos NCCE

For spørsmål og mer innsikt, ta kontakt: https://lexadvokater.no/advokatene/

Oversikt over status for CCS i Norge i dag

v/Jørn A. Uggerud (Partner, Advokatfirmaet Hjort DA)

Advokatfirmaet Hjort bistår i flere prosjekter innenfor CCS, bl.a. på avtaleverk, statsstøtte og anskaffelser. Northern Lights (Equinor, Total, Shell), Teknologisenteret på Mongstad (TCM) og Gassnova/CLIMIT er eksempler på samarbeid.
Det er i dag knyttet noe usikkerhet til i hvilken utstrekning – og i så fall hvordan  – støtte fra EU (som ikke anses som statstøtte, for eksempel fra EUs innovasjonsfond) skal samordnes med nasjonal støtte, for eksempel fra Climit Demo eller Enova. Det er i den sammenheng også noe usikkerhet mht om rekkefølgen på søknadene kan spille inn (altså om en søker nasjonal støtte først og deretter EU støtte, eller motsatt).
 
Advokater fra Hjort har jobbet med å navigere problemstillingen, bl.a. med Borg CO2-prosjektet, og Jørn ga status og reflekterte rundt hvordan regelverket er ment å forstås.
Det er godt samarbeid for å avdekke hvordan regelverket fungerer. Samtidig vil disse erfaringene bane vei for selskapene som kommer etter.

Fra avfall til produkt i EUs regelverk

v/Einar Bratteng

I det øyeblikket avfall «transformeres» til produkt oppstår en rekke spørsmål. Får man lov til å bruke avfallsproduktet som tenkt? Økt fokus på sirkulærøkonomi vil føre til et press for nye muligheter og markeder for avfallsbaserte produkter og råvarer. Dette vil skape konflikter mellom ønsket om gjenvinning på den ene siden, og eksisterende produkt- og miljøstandarder på den andre siden.

Vedlagt er presentasjonen: Avfallsrett Einar Bratteng

Er du interessert i å gå dypere i tema med Einar, ta kontakt med oss.

Refleksjoner rundt miljø og bedrifters samfunnsansvar

v/elever ved Fredrik II

Elevene har tatt for seg miljørett, og hvilket klimansvar bedrifter som etablerer seg i Fredrikstad bør ta. De fikk ikke presentert selv denne gangen, men har oversendt en presentasjon av deres arbeid.

For å høre og lese deres tanker, se presentasjonen deres her: Miljørett_F2

 

Tusen takk til alle som bidro og deltok på sirkelTREFF!