Høsten 2020 ble pilotanlegget for pyrolyse og produksjon av biokull operativt hos Lindum i Drammen. Pyrolyse er en prosess hvor forbrenning skjer uten tilsetning av oksygen, og omdanner bioressurser som trevirke, hageavfall og slam til biokull. Prosessen og anlegget vil bidra til å sette fart på den sirkulære økonomien ved å øke materialgjenvinningsgraden til  organisk avfall, og ved å erstatte fossile produkter.

Pilotanlegget skal blant annet brukes i et stort forskningsprosjekt om pyrolyse og utvikling av bærekraftige sirkulære produkter for behandling av jord, luft og avløpsvann. Med i dette prosjektet, som går under navnet VOW, er Lindum, Scanship, VEAS, Mivanor og forskningsinstituttene NGI og Sintef. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet med 9,5 MNOK. Les mer om prosjektet her: https://www.ngi.no/Nyheter/Pressemeldinger/Biokull-av-organisk-avfall

Biokull-anlegget er ifølge Thomas Hartnik, FoU sjef i Lindum, et sirkulært kinder-egg for behandling av problemavfall, reduksjon av klimagassutslipp og produksjon av verdifulle produkter til landbruket.

Biokull har flere egenskaper som bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon, reduksjon av klimagassutslipp og et mer klimarobust landbruk. Når biokull tilføres jorden, vil det fungere som en svamp og ha en drenerende effekt ved store nedbørsmengder, og holde på fuktigheten ved tørke. Biokullet fungerer også som et «næringsbatteri» for plantene når det tilføres jorden sammen med biogjødsel, og gir en langsiktig gjødslingseffekt. Biogjødsel inneholder mye nitrogen som omdannes til klimagassen lystgass når det tilføres jorda. Biokullet har en spesiell evne til å binde nitrogen i jord, og dermed hindre utslipp av lystgass fra landbruket. Samtidig er biokull svært motstandsdyktig mot biologisk nedbryting, og ved å pløye biokull ned i jorden vil det fungerer som et karbonlager i mange hundre år.

Reklima og N2-applied med flere bedrifter er i ferd med å utvikle og optimalisere jordforbedringsprodukter basert på kombinasjonen av biogjødsel og biokull.