Omstillingen fra en lineær til en sirkulær økonomi er et av de viktigste verktøyene vi har på veien til å bli et lavutslippssamfunn. Skal vi løse dette samfunnsoppdraget, må vi knytte forskning og innovasjon tettere til politiske strategier, reguleringer og datatjenester.

Ny politikk og praksis må utvikles i skjæringspunktet mellom ulike institusjoner og interesser. Mer samarbeidsorienterte styringsformer er nødvendig. Det ønsker forskningsprosjektet CIRCULAR å bidra med ny kunnskap om, og spør: Hva er de viktigste styringsfaktorene som driver samskapingen av sirkulære løsninger for redusert forbruk?

Prosjektet er særlig opptatt av hvilken rolle samskapende lederskap og ulike typer mellomromsaktører spiller i omstillingen fra en lineær til sirkulær økonomi. Konkrete styringsfaktorer som støtter opp under omstillingsprosesser vil identifiseres og kommuniseres. Målet er å bidra med kritisk kunnskap for bærekraftig samfunnsutvikling.

NCCE er invitert til å delta i et ekspertpanel som skal bidra inn med sine erfaringer og innspill til prosjektet, sammen med blant annet KS og SoCentral.

Les mer om prosjektet her

Prosjektet eies av: By- og regionsforskningsinstituttet NIBR

Prosjektperiode: 2024-2027

Prosjektleder: Forsker Hege Hofstad

Samarbeidspartnere: NTNU, Universitetet i Bergen, Utrecht University, Hilton Trollip, Cape Town

Kontakt i NCCE: Tina Wågønes, daglig leder, tina.wagones@ncce.no