Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått midler til et forprosjekt for å utrede muligheten for et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling.

Kommunen har Oslofjordens lengste kystlinje, både mot Drammensfjorden og Oslofjorden, og er et av de mest folkerike områdene i landet. Den nye kommunen bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av den nye kommunen, og har store ambisjoner i arbeidet mot forsøpling.

– Et regionalt senter vil gi oss ny kunnskap om forsøplingen av fjorden, og bidra til at ulike aktører vil kunne samle og dele kunnskap, sier leder av fellesnemnda for nye Asker, Lene Conradi, som forteller at nye Asker ønsker å være en foregangskommune både når det gjelder arbeidet med å redusere forsøpling og tilførsel av mikroplast til naturen, og innen sirkulær økonomi.

Et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling er tenkt å skulle romme alt fra innovasjon og næringsutvikling, til formidling til barn og voksne, og forskning og analyse.

– Å bekjempe plastforsøplingen krever bredt samarbeid mellom mange aktører. Et regionalt senter for kunnskap, formidling og næringsutvikling kan gjøre en stor forskjell, sier daglig leder i Mepex Consult Frode Syversen.

I No Waste! har vi bedrifter som jobber med forebygging, innsamling, analyse og bearbeiding av marint avfall, og et slikt senter vil kunne være en samlende innovasjonsarena for å utvikle nye sirkulære løsninger. Gamle fritidsbåter i plast er en tilsvarende miljøutfordring, og her er vi i gang med et prosjekt for å  se på løsninger for materialgjenvinning.

Prosjektet har fått støtte fra Buskerud fylkeskommunes regionale innovasjonsprogram, og Asker kommune bidrar også med midler. Forprosjektet ble avsluttet høsten 2019, og det jobbes nå med å videreføre prosjektet.

Prosjektledere: Tina Wågønes, No Waste! og Kathrine Kirkevaag, Mepex Consult