Viken fylkeskommune i samarbeid med NORSUS, USN, NMBU og NCCE arrangerer «Kompetanseheving innen bærekraftig verdiskaping og grønn omstilling – ved hjelp av digital omstilling og sirkulære forretningsmodeller».

I rapporten «Veien til et bærekraftig Viken – regional planstrategi 2020-2024» er det trukket frem at Viken har sterke forsknings- og kompetansemiljøer som bør lede an i det grønne skiftet. Sammen med Vikens mange næringsklynger kan Vikens forsknings- og kompetansemiljøer skape raskere innovasjon og omstilling mot bærekraftig og grønn verdiskaping»

Kompetanseløft for å realisere grønn sirkulær industri

Pilotprogrammet er et bidrag til arbeidet med å legge til rette for å realisere det spissede samfunnsoppdraget «Kompetanseløft for å realisere grønn sirkulær industri». Dette er ett av flere spissede samfunnsoppdrag som utvikles som nasjonale samfunnsoppdrag gjennom fylkeskommunene sine nettverk og i «firepartssamarbeidet», som består av fylkeskommunene, Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

Modulært program

Pilotprogrammet tar form som en serie webinarer og tre fysiske samlinger. Programmet er lagt opp til å være modulært hvor man deltar på de aktivitetene man er interessert i, og aktivitetene bygger ikke direkte på hverandre. Programmet har fordelt aktivitetene i to deler, etter faglig nivå:

1.         Basisdelen gir deltakerne grunnleggende kunnskaper
2.         Den avanserte delen, som gir innblikk i dagsaktuelle temaer

Her finner du opptak av webinarene som er holdt, inkludert presentasjonene.

Fysiske samlinger

Samlingen: Hvordan styrke samarbeidet mellom innovasjonsaktørene og det offentlige, for økt bærekraftig verdiskaping? » var for innovasjonsaktørene i Viken og relevante ansatte i Viken fylkeskommune. Målet for samlingenvar å utforske mulighetsrommet for samarbeidet og legge til rette for utvikling av spissede samfunnsoppdrag med fokus på industriell symbiose. Se under.

Realisering av de spissede samfunnsoppdragene krever koordinert fylkesovergripende innsats, stor grad av samarbeid med næringslivet og partene internt i fylkene, og sentrale nasjonale aktører. Dette samarbeidet mellom fylkeskommunene og de etablerte fylkeskommunale nettverkene gir en unik mulighet til å styrke fylkeskommunene som regional utviklingsaktør og til å oppnå grønn næringsutvikling.

De fysiske samlingene i hhv. «sirkulærøkonomi» og «bærekraftsrapportering», utfyller webinarene som er satt opp knyttet til disse temaene.

Fakta om spissede samfunnsoppdrag – Missions

Missions, eller spissede samfunnsoppdrag, er blitt et begrep i internasjonal forsknings- og innovasjonspolitikk. Store samfunnsutfordringer skal møtes med ambisiøse og konkrete
løsninger, og på en kraftigere og raskere måte. Samfunnsoppdragene skal mobilisere og engasjere nasjonale, regionale og lokale myndigheter, forskere, næringsliv og kapital, samt lokalsamfunn og innbyggere.

Fylkeskommuner i partnerskap med Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd med flere, kan oppnå viktige resultater og synliggjøre fylkeskommunene som regional utviklingsaktør. Særlig vektlegger dette samfunnsoppdraget å realisere «industriell symbiose», å bygge infrastruktur for det grønne skiftet og gjennomføre et kompetanseløft. Industriell symbiose er en strategi for å oppnå en sirkulær økonomi gjennom at bedrifter/virksomheter innenfor et geografisk avgrenset område samarbeider om bruk av ressurser som eksempelvis materialer, energi, vann og/eller bi-produkter.