NCCE har deltatt i en forstudie for å sammenligne klimafotavtrykket for pyrolyse versus avfallsforbrenning – med karbonfangst og lagring. Vesar var prosjektansvarlig med NORSUS som prosjektleder. Andre deltagende partnere var Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Biosynergi AS og VOW ASA.

Det er benyttet LCA-metodikk (Life Cycle Assessment) for å sammenligne klimapåvirkning og bruk av energi for to ulike behandlingsmetoder av restavfall. Den ene metoden er pyrolyse med produksjon av kull og pyrolysegass, og den andre metoden er avfallsforbrenning. Begge behandlingsmetodene er analysert med og uten karbonfangst og -lagring (CCS).

Resultatene viser at pyrolyse av restavfall er en interessant metode for behandling av restavfall, sammenlignet med forbrenning og energiutnyttelse. Når det gjelder klimapåvirkning kommer pyrolyse klart bedre ut dersom CCS ikke inngår. Pyrolyse kan medføre netto negative CO2-utslipp og dermed fjerning av CO2 fra atmosfæren selv uten fangst og lagring. Dersom CCS inngår i begge behandlingsmetodene, er resultatet avhengig av hvor lagringsstabilt kullet er (ligger mellom 80 og100 prosent). Forbrenningsalternativet gir her et resultat som ligger mellom de to pyrolysescenariene.

Forbrenningsalternativet medfører lavest bruk av primærenergi uavhengig av om CCS inngår. For begge alternativene øker energibruken ved implementering av CCS fordi både fangstteknologi og transport av fanget CO2 til lagring krever energi.

Les mer om resultatene i rapporten som du finner her.

Prosjektperiode: 2023-24

Partnere: Vesar, NORSUS, USN, Biosynergi AS, VOW ASA og NCCE

Kontakt:

Hanne Lerche Raadal, prosjektleder og seniorforsker NORSUS, hlr@norsus.no

Tina Wågønes, daglig leder NCCE, tina.wagones@ncce.no