Byggsektoren står for 40 prosent av energiforbruket og klimagassutslippene i verden. Naturlig stein, sand og grus er essensielle råstoffer for bruk i vei, anlegg, betong og asfalt. I dag er opp mot 90 prosent av massene som benyttes i byggeprosjekt jomfruelige masser fra masseuttak, og massene som fjernes går til deponi – svært lite blir gjenbrukt. EU har ambisjoner om 80 prosent gjenbruk av masser innen 2030, og skal vi få til dette må vi sørge for å utvikle teknologi og markeder for gjenvinning og gjenbruk av masser.

Utfordringen med gjenbruk av masser i dag er todelt:

  • Massene har ukjent livsløp – geologisk opphav og komponentinnhold er ikke dokumentert. Utfordringen knytter seg til finpartikkelnivået, da disse massene kan inneholde tungmetaller, miljøgifter, mikroplast og komponenter med høy radioaktivitet. I urbane strøk, der majoriteten av bygg- og anleggsaktiviteten skjer, er gravemasser i dag hovedsakelig antatt forurenset med ukjent innhold. Forurensede masser må både identifiseres og renses.
  • De sirkulære massene må kunne konkurrere prismessig med jomfruelige for å komme inn på markedet. Kostnadseffektiv innovasjon er avgjørende.

Det er disse to utfordringene Sirkmass prosjektet skal jobbe med.

Prosjektperiode: 2024-25

Prosjekteier: Norsk Massehåndtering Ressurs

Prosjektpartnere: Aquateam Cowi, USN, NOAH, Sopra Steria og NCCE

Finansiering: Prosjektet er delfinansiert av Regionalt Forskningsfond Viken.

Kontaktinformasjon:

Tuva Gravbråten Rooth, leder NOMAS Ressurs, tuva.rooth@nomas.no

Tina Wågønes, daglig leder NCCE, tina.wagones@ncce.no