Innsamling og foredling av plast for gjenbruk i Norge.

Sammen med Borg Plast- Net, RE-Turn, NP&PT, BEform, Bewi og Rotostøp, skal NCCE utvikle nye, sirkulære verdikjeder basert på gjenvinning av plast i Norge. Prosjektet går over to år, 2024 og 2025, og er finansiert av Innovasjon Norge og Handelens Miljøfond.

Prosjektet skal lokalisere flere avfallsstrømmer, primært monostrømmer, finne lønnsomme
samarbeids- og logistikkløsninger og for disse, karakterisere egenskaper, kartlegge kvalitetsutfordringer og i et samarbeid mellom gjenvinningsbedrifter og plastbedrifter, reparere molekyler, fjerne lukt og optimalisere egenskaper slik at plastprodusentene ikke opplever produksjonsstans og reklamasjoner. Målet er at plastbedriftene med trygghet kan anbefale og øke bruken av gjenvunnet plast ut mot sine kunder. Samarbeidet på tvers av hele verdikjeden vil sikre at vi ikke utvikler produkter det ikke er etterspørsel for i markedet.

Utfordringer

Det er flere utfordringer med å resirkulere post-consumer og post-industriell plast, hvilket gjør at bruken fortsatt er begrenset. Termo- og bruksstabilitet, uønsket lukt, forurensning av andre polymere og fremmedlegemer, tilgjengelighet/ leveringssikkerhet med mer, er problemer som må løses for å kunne øke gjenbruk av plast i Norge. Videre så går mye av gjenvinnbar plast i Norge til eksport eller direkte til forbrenning. Bare 30 – 40.000 tonn resirkuleres i Norge og 80 – 90.000 tonn resirkuleres i utlandet.

Forutsigbar tilgang og kvalitet, samt økt kompetanse er en forutsetning for at vi skal ta i bruk en økt
andel gjenvunnet plast som erstatning for jomfruelig plast.

Mål for prosjektet

  • Styrke kompetansen om hvordan skape plastprodukter av høy kvalitet, basert på gjenvunnet plast.
  • Utvikle markedet for resirkulerte råvarer, gjennom økt etterspørsel og økt kompetanse.
  • Skape «beste praksis» og gode caser som kan demonstrere prosessen for gjenbruk av materialer.
  • Demonstrere metode for utvikling av en sirkulær verdikjede via samarbeid på tvers av sektorer .

Marked

Verdikjeden for plast vil se en dreining av nye arbeidsplasser over til «plastagenter», sortering, vasking, kvalitetstesting/lab. og dokumentasjon. Fra rapporten «Veien til sirkulær plast: En norsk, sirkulær plastøkonomi med lave klimagassutslipp» (Handelens miljøfond, systemiq og Mepex): «De fleste jobbene innen sirkulærplastindustrien i dag, befinner seg utenfor Norge. En del av disse kan flyttes hjem. Arbeidsplasser flyttes fra bruk av jomfruelig plast til mer sirkulære roller, særlig innen materialgjenvinning.» Dette vil kreve ny kunnskap og omskolering, som dette prosjektet adresserer. Plastprodusentene i prosjektet vil bevege seg over på mer miljøvennlige produkter og kapre flere kunder i Norden – når de kan levere produkter, som andre ikke har kompetanse eller tilgang på.