NCCE-medlem GG Gruppen AS står bak utviklingen av Viken Park, et nytt næringsområde for plasskrevende virksomhet som skal bygges i Fredrikstad kommune. GG Gruppen ønsker å legge til rette for sirkulær økonomi allerede fra reguleringsfasen av området. En strategi for å oppnå sirkulær økonomi på et avgrenset geografisk område som Viken Park, er gjennom industriell symbiose. Dette innebærer fysisk utveksling av materialer, energi, vann og/eller biprodukter i et samspill mellom to eller flere ulike virksomheter. 

Over en lengre tidsperiode har NCCE vært delaktig i utviklingen av Viken Park, med kunnskap om sirkulær økonomi og industriell symbiose, nasjonalt og internasjonalt nettverk, kjennskap til tverrsektorielle muligheter og barrierer, hvordan utvikle sirkulære verdikjeder og fasilitere samarbeidsprosjekter. 

Ved å undersøke muligheter for samarbeid og synergier mellom ulike aktører som vurderer å etablere seg på Viken Park, har det allerede utviklet seg et omfattende økosystem av aktører som er i konkret dialog om mulig samarbeid.

Viken Park er enda under utvikling, og NCCE ser frem til å følge prosjektet videre i årene som kommer.

Les mer om Viken Park, aktørene som står bak og følg fremdriften her.

Les mer om NCCE-medlem GG Gruppen AS her.