Flygeaske er et biprodukt av en forbrenningsprosess, hvor asken fanges opp fra røykgasser ved hjelp av filtre. Flygeaske klassifiseres som farlig avfall og deponeres.

Innhold:

Flygeaskens sammensetning vil variere med hva som forbrennes, hvilken teknologi som brukes, høyden på pipa etc., men all flygeaske inneholder vesentlige mengder av silisiumdioksid (SiO2) og kalsiumoksid (CaO). Normalt skilles det mellom flygeaske fra kullfyrte kraftverk, og flygeaske fra forbrenning av avfall.

Det er også store mengder sink i flyveasken, som potensielt kan hentes ut og gjenbrukes.

Mengde:

Årlig mengde på 55.000 tonn i klyngen.

Markedsmuligheter:

Flygeaske kan brukes som tilsats til sement, spesialmurstein og veidekker.

Pågående prosjekter:

Det er flere aktører som jobber med å hente ut verdier fra flyveasken, samt å redusere mengde til deponi.

Askepott med bl.a. NOAH og Kronos Titan

Halosep hos StenaRecycling

Ash2Salt hos Ragn-Sells

Klikk på «Kontakt meg»-knappen for å bli kontaktet for mer informasjon om denne fraksjonen