Shredderavfall fra prosessen med å gjenvinne miljøsanerte kjøretøy, EE-avfall og metallvarer. Gjenvinning av shredderavfall ivareta ressursene, og reduserer mengden avfall som sendes til deponier med tilhørende miljøulemper.

Det er tre hovedgrupper av råvarer som går i shredderen i Norge:

 • Miljøsanert EE-avfall (ca. 60.000 tonn/år)
 • Miljøsanerte biler (ca. 100.000 tonn/år)
 • Kompleks metallfraksjon (ca 250.000 tonn /år)

Innhold

Shredderavfallet har høye konsentrasjoner av metaller som jern, aluminium, kobber, bly og sink, og det er stor variasjon, avhengig av hvilke metallholdige produkter som har gått i shredderen.

I snitt anslås fordelingen slik:
– 70% magnetisk/jernskrap
– 10% ikke-magnetiske metaller
– 20% avfall/fluff

Andelen ikke-magnetisk materiale fordeler seg ca slik::
– Aluminium ca. 5%
– Kobber ca. 1% (dvs ca. 1 kg per tonn inn)
– Messing 0,5%
– Sink 0,25%
– Bly 0,02%
– Andre 2%

 • Det er en utfordring med innhold av bromerte flammehemmere i avfallet, ca 500 tonn/år, samt andre miljøgifter som klor. Dette gjør det vanskelig å benytte fraksjonen til energiutnyttelse.
 • Verdifulle metaller følger også med i avfallsstrømmen
 • Det er et høyt innhold av organisk materiale i fraksjonen, hvilket skaper utfordringer med deponering.

Mengde

Årlig mengde på ca 21.000 tonn shredderavfallet som fordeles på tre fraksjoner.

 1. Brennbar fraksjon, (8 500tonn)
 2. Grovt shredderavfall (6 240tonn)
 3. Fine shredderavfall (6 240tonn)

Markedsmuligheter

 • Gjenvinning av metallene: Etter shredding inneholder avfallet fragmenter av ulike metaller som: jern, aluminium, kobber og andre legeringer.
 • Produksjon av stål: Skrapmetall, spesielt fra bilvrak, er en viktig kilde til resirkulert stål. Resirkulert stål brukes i produksjonen av nye biler og andre produkter, og det krever betydelig mindre energi å lage stål fra resirkulerte materialer sammenlignet med å utvinne det fra malm.
 • Energigjenvinning: Shredderavfall kan brukes til å produsere energi gjennom forskjellige metoder, for eksempel pyrolyse. Prosessen kan generere varmeenergi som deretter kan konverteres til elektrisk kraft.
 • Produksjon av reservedeler og materialer: Noen av de mindre fragmentene kan brukes til å produsere reservedeler eller materialer som brukes i forskjellige industrielle applikasjoner.

Relevante prosjekter

Det pågår et arbeid for å avgjøre hvorvidt shredderavfall skal klassifiseres som farlig avfall eller ikke.

Metode for fastsettelse av farlig avfall