Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose

Hanne Lerche Raadal, NORSUS

 

På årets siste sirkelTREFF, presenterte forskningssjef  Hanne Lerche Raadal, v/ NORSUS de første resultatene fra material-, energi- og ressursanalysen som er gjort på Øra i prosjektet «Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose»

Prosjektet har 11 partnere og skal gå over tre år – fram til høsten 2022.

 

Material-, energi- og ressursanalyse

I arbeidspakke 1 i prosjektet er det gjort en analyse av hvilke material-, energi- og vannressurser som oppstår og «passerer» gjennom Øra i løpet av et år, inkludert hvor ressursene kommer fra og hvordan blir de behandlet.

Bedriftene i analysen er delt inn i to hovedkategorier; «Produksjonsbedrift» og «Gjenvinningsbedrift».

Totalt i 2018 genererte produksjonsbedriftene på Øra ca. 420′ tonn biprodukter og avfallsressurser for videre behandling/bruk. Gjenvinningsbedriftene håndterte ca. 520′ tonn avfallsressurser med hovedvekt på metaller, kasserte kjøretøy, batterier, og vindusglass, hvilket betyr at ca. 20% av Norges nasjonale avfallsressurser innenfor disse kategoriene passerer gjennom Øra årlig.

Øras andel av de nasjonale avfallsressursene fordeler seg slik på de ulike ressurstypene:

  • Restavfall til energigjv. 8 %
  • Metaller (eks emballasje) 34 %
  • Kasserte kjøretøy 32 %
  • Batterier  82 %

 

Sirkularitet

NORSUS jobber også med metodikk for å dokumentere sirkularitet, hvor de bl.a. ser på hvor stor grad av jomfuelig og gjenvunnet materiale, samt biprodukter som går inn i produksjonen, og hvor stor andel «nye» biprodukter og avfallsressurser til gjenvinning som kommer ut av produksjonen, i tillegg til hovedproduktet.

Videre arbeid

I det videre arbeidet i prosjektet vil man bl.a. beregne klimapåvirkningen av strømmene, og gjøre en sammenligning ved prosjektets slutt, samt se nærmere på barrierer og virkemidler for økt industriell symbiose.

 

Se hjemmesidene til NORSUS, for mer informasjon om funnene