Siden Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) ble stiftet i desember 2017 har senteret jobbet med å kartlegge de muligheter som ligger i å utvikle sirkulærøkonomi i praksis for- og mellom virksomheter. Vi har kartlagt og samlet kompetanse på feltet og delt denne aktivt i og utenfor nettverket. Dette har vi gjort i tett og godt samspill med våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, vårt utvidede nettverk, aktører fra virkemiddelappatet både i Norge og i Norden og med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Nå inngår vi samarbeid med NoWaste! med mål om økt verdiskaping og vekst for bedriftene.

NCCE OG NOWASTE! JOBBER SAMMEN FOR ETABLERING AV EN FELLES KLYNGE

I dag har NCCE 60 medlemsbedrifter som representerer alt fra industri og øvrig næringsliv, forskningsaktører og akademia, til gründere og konsulenter/fagpersoner som bistår i overgangen fra en lineær til en sirkulærøkonomi. Se oversikt her: Medlemmer i NCCE  NoWaste! nettverket har om lag 30 medlemsbedrifter som primært representerer den biologiske delen av den sirkulære økonomien – med gjenvinning av bioressurser og organisk avfall. SAMMEN har vi en felles klynge med bred kompetanse og erfaring, med tung tilstedeværelse i den mest folkerike regionen i Norge, med godt utgangspunkt for nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Mulighetene har vært kartlagt gjennom flere møter og workshops med medlemsbedriftene, og arbeidet er støttet av Viken fylkeskommune.

SAMMEN FOR Å NÅ MÅLENE, BÆREKRAFTSMÅL #17

I tillegg til medlemsbedriftene i henholdsvis NCCE og NoWaste! har vi tett samarbeid med ulike innovasjons- og kompetansemiljøer, nettverk og interesseorganisasjoner. Dette jobber vi aktivt med, da vi mener at: SAMMEN skaper vi grønn konkurransekraft! og at samspill og samhandling vil bli avgjørende for å lykkes med den omstillingen som Norge (og Verden) nå står overfor. Vi må sikre en utvikling i tråd med jordas tålegrense, og oppnåelse av Parisavtalen og FN’s 17 bærekraftsmål!

VISJON OG MISJON

Med etablering av en felles klynge har NCCE og NoWaste! en visjon om et bærekraftig samfunn og næringsliv basert på en sirkulær økonomi, som gir minst mulig avfall til sluttbehandling og utslipp i naturen.

Klyngens misjon er å sikre en raskere omstilling til og en høyere grad av sirkulær økonomi, gjennom økt bruk av side- og avfallsstrømmer som innsatsfaktor i nye produkter, verdikjeder og markeder. Dette skal vi gjøre ved å legge til rette for samarbeid, innovasjon og gode rammevilkår for våre medlemmer.

Det største bidraget gir vi ved å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre gjennom sirkulære kretsløp og ved å forebygge og redusere utslipp. I tillegg fremmer vi inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidrar til innovasjon. I et fragmentert marked av mange aktører innen sirkulær økonomi skaper klyngen et samarbeid på tvers av bedrifter og sektorer, hvilket styrker partnerskap og gjennomføringsevne.

I tillegg erfarer vi at løsningen på en sektors ressursproblem kan ligge i en annen sektors avfallsproblem, bla.a. innen innen pyrolyse, plast og slam.

HAR SENDT SØKNAD TIL INNOVASJON NORGE SITT ARENA-KLYNGEPROGRAM

Ved å samarbeide i en klynge får medlemmene økte forretningsmuligheter med fokus på bærekraftig ressursforvaltning, samtidig som det bidrar til å løse avfalls- og klimaproblemet i samfunnet. Støtte fra det nasjonale klyngeprogrammet vil være en utløsende faktor for å akselerere samarbeidet. Klyngen er en av totalt 11 søknader til Innovasjon Norge sitt Arena-klyngeprogram. Svar er ventet i høst.

BILDER FRA WORKSHOPENE

Vi har gjennomført 2 workshops – en i den magiske fabrikken den 18. august og en på Øra utenfor Fredrikstad den 24. august. Bildene er fra disse møtene.