Velkommen til første Sirkeltreff i 2020! 

Tema: Rammevilkår for sirkulærøkonomi i prosessindustrien.

Dato: 5. februar
Tid: 10:00 til 15:00
Sted: FREVAR, Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad

Vi får besøk av Prosess21 som vil ta oss gjennom en workshop. Prosess 21 er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet.

Hovedoppgaven for Prosess21 er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden. En av åtte pågående ekspertgrupper er Sirkulærøkonomi, hvor de skal evaluere mulighetene for ytterligere spesialisering og verdiskaping i bruk av ulike sidestrømmer samt utnyttelse av resirkulerte råstoffer og materialer generelt. Prosess21 jobber med fire hovedproblemstillinger, og søker nå konkrete innspill til hvordan de kan løse dem best mulig og legge til rette for at Norge skal bli et foregangsland i en grønn sirkulær økonomi:

  1. Hvordan skape marked for sirkulære produkter?
  2. Hvordan finansiere/ dele risiko i en sirkulær økonomi?
  3. Hvordan kartlegge materialstrømmer og bygge kompetanse?
  4. Hvordan etablere rammeverk og regelverk tilpasset en sirkulær økonomi?

Vi vil få presentasjoner fra ulike aktører fra prosessindustrien og vil ila dagen formulere innspill som Prosess21 tar med seg videre i arbeidet.

Les mer på: https://www.prosess21.no/om-prosess-21/ekspertgrupper-og-workshops/sirkular-okonomi/

Påmelding: Send en mail til camilla.brox@ncce.no eller sms/telefon til +47 941 71 118.

Velkommen!

Hilsen oss i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi – i samarbeid med Prosess21