Trenger Norge et samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi? Det var tema på Regjeringens workshop 19. juni. NCCE deltok på workshopen, og ledet gruppearbeidet om kompetansebehov og kapasitetsbehov. Og det ble bekreftet at det er et stort behov for økt kompetanse.

Regjeringen har gitt Klima- og miljødepartementet (KLD) i oppdrag å utrede om sirkulærøkonomi skal bli et tredje samfunnsoppdrag, og levere en rapport i slutten av året som grunnlag for beslutning. Departementet har engasjert NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) til å lage et forslag til hvordan KLD kan kjøre en prosess i forbindelse med dette utredningsarbeidet. En del av denne prosessen er å engasjere alle aktørene for å få innspill, og dette skal de gjøre gjennom to workshops, i tillegg til dialog med aktører som representerer alle deler av samfunnet. Første workshop ble holdt 19. juni. Neste workshop tar for seg mål og delmål for en eventuell satsing på sirkulær økonomi som et samfunnsoppdrag.

Vi fikk flotte innledninger. Se fotoglimt her:

Deretter ble de rundt 200 deltagerne delt inn i sju grupper som skulle svare på to spørsmål:

 • Spørsmål 1: Sett fra hver enkelt deltakers (i gruppen) ståsted, hva vil våre roller og ansvar være i et mulig samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi? Hvordan kan vi sammen sikre en rask omstilling til en sirkulær økonomi i Norge?
 • Spørsmål 2: Hva vil vi trenge for å lykkes?   (hver gruppe diskuterer de spesifikke temaene i hver gruppe)

Kompetansebehov

NCCEs Tina Wågønes fikk gleden av å lede gruppen for «Kompetanse- behov og kapasitetsbehov». Kompetansebehovet er stort, noe som ble bekreftet i gruppen, og også nevnt som en viktig faktor fra de andre gruppene som var:

Daglig leder Tina Wågønes, NCCE.
 • Folkelig medvirkning og aksept
 • Nye partnerskap på tvers av styringsnivåer og sektorer
 • Finansmekanismer og ressursbruk
 • Økt fart i næringslivet
 • Transformativ endring
 • Måloppfølging og indikatorer

Felles arena

Her er en oppsummering av innspill fra gruppearbeidet på kompetanse:

 • viktig å sette mål for hva slags type kompetanse vi trenger, deretter trenger vi:
 • en felles arena for å samle, formidle og utvikle nødvendig kunnskap og kompetanse (et nasjonalt kompetansesenter for SØ), samarbeid mellom aktørene som har utfyllende kompetanse
 • kunnskap og kompetanse på alle nivåer og grupper i samfunnet
 • kompetanse på hvilke områder som vi trenger mer forskning og innovasjon
 • kompetanse (innsikt og analyser) av hva vi har av ressurser (ressursbank)
 • kompetanse på regelverk
 • kompetanse på virkemidlervirkemidler og deres samlede effekt/samspill
 • endrings- og prosesskompetanse

I paneldiskusjonen etterpå refererte Tina til at det er et behov for et nasjonalt kompetansesenter på sirkulær økonomi. Les mer om vår rapport fra forstudiet her.