EarthresQue er et landsomfattende prosjekt på håndtering av masse, inkludert forurenset masse og bruk av deponier. Mål er å få på plass system for å utnytte disse ressursene. 

 NMBU er prosjekteier og leder prosjektet som består av 33 prosjektpartnere fra privat, offentlig og kommunal sektor. NCCE er med som deltakende partner, sammen med flere av våre medlemsbedrifter: FREVAR, Borregaard AS, Borg Havn og Scandi Energy AS. I tillegg er NORSUS og Viken fylkeskommune med.

EarthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal gå over 8 år og er bevilget 220MNOK i støtte. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

– Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter,  sier prosjektleder og NMBU-professor Helen French.

Prosjektet skal se på økonomisk og miljømessig forsvarlig forvaltning av overskuddsmasser (stein, løsmasser, organisk) f.eks. fra store infrastrukturprosjekter, og masser som allerede er lagt på deponi. I dag er det lite eller ingen insentiver eller krav for gjenbruk eller nyttiggjøring av disse massene og negative klima- og miljøeffekter fra slike prosjekter kan bli betydelige. Tolkning av lovverket er strengt mtp. «nyttiggjøring» av avfall (forurensningsloven §27 og 32). Besparelse vil fordele seg mellom transport og produkt.

Sommerpraksis og masteroppgaver gjennom earthresQue

EarthresQue-senteret er et tverrfaglig forskningssenter som involverer studenter, doktorgradsstudenter og forskere. Alle partnere i earthresQue er invitert til å stille som både oppdragsgiver for masteroppgaver og for studenter i sommerpraksis i 2021. Prosjektledelsen i earthresQue jobber tett med partnerne og undervisnings- og forskningsmiljøene for at masteroppgavene skal bli til mest mulig nytte både for oppdragsgiver og student.

Les her, for mer informasjon om prosjektet.