– Hvorfor er dere medlem i NCCE? Det spørsmålet har vi stilt i alle intervjuene med våre sirkulære helter. Samarbeid, utvikling og det å være en del av et sirkulært fellesskap går igjen i svarene. Vi har samlet noen av sitatene i denne artikkelen.

Den ferskeste artikkelen vi har, er med NORSUS som ble intervjuet som sirkulær helt i juni 2024.

– Dere er aktive NCCE-medlemmer og sitter også i styret. Hvorfor er dette viktig?

 – NCCE er en viktig arena for oss siden det er det største nettverket i Norge som jobber med sirkulærøkonomi. NORSUS har mye å bidra med i nettverket, både gjennom å tilby forskning og å dele vår kunnskap. For oss er det dessuten en arena for å utvikle nye forskningsprosjekter, sier Kari-Anne Lyng, som er forskningssjef og seniorforsker ved NORSUS.

NORSUS jobber med mange prosjekter sammen med andre NCCE-medlemmer. Det samme gjør Stene Stål Gjenvinning AS. Thor Øyvind Gøtz Stene sitter i ledergruppa i Stene Stål Gjenvinning, og er også styreleder i NCCE.

– Vi opplever også at rammevilkår og lovverk kan slå feil ut. Veien fra avfall til råvare skulle vært enklere for flere fraksjoner. Vår bransje er styrt av utslippstillatelser, det er et tidkrevende arbeid og når bransjen er i rask utvikling, så må man hele tiden vente, sier han i intervjuet fra november 2023.

Dette er også noe av bakgrunnen til at bedriften har vært medlem av NCCE siden oppstarten.

– Vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere og nye måter å avsette forskjellige avfallsfraksjoner. Vi er opptatt av samarbeid og utvikling. Vi ønsker også å holde oss oppdatert på det som skjer, sier han.

Forum for innovasjon

Også Acinor har vært NCCE-medlem i mange år.

 – Vi ønsker å være i et forum med andre som ønsker fokus på innovasjon. Det er en møteplass som er interessant og nyttig, sier de Flon som meldte bedriften inn den gangen det kun var 10–12 medlemmer i NCCE, sa daglig leder i Acinor, Rolf Egil de Flon da han ble intervjuet i april 2024

Re-Turn er ett av selskapene som var med helt fra begynnelsen.

– Jeg sto på talerstolen på Øra-konferansen for en del år siden og avsluttet mitt innlegg med at det var på tide at vi lager et senter for sirkulærøkonomi i Fredrikstad. Etterpå hadde vi en del møter og fikk til den første finansieringen slik at vi kunne starte opp. Vi støtter opp om NCCE og ser det som viktig at det er noen som satser på sirkulær økonomi, sier Stein Dietrichson som er gründeren bak Re-Turn. Intervjuet ble gjort i mars 2024.

Ønske om å påvirke

MS Donna var med på etableringen av klyngen NoWaste! på den andre siden av fjorden, og ble med videre etter sammenslåingen med Norsk Senter for Sirkulærøkonomi.

– Ønsket om å finne gode løsninger og å kunne påvirke i riktig retning var bakgrunnen for denne etableringen. Dette har ikke endret seg. Å være medlem i Norges største sirkulære klynge gir oss muligheten til å delta på en arena hvor faktiske endringer skjer i samspillet mellom store og små. Vi har også muligheten til å lære av likemenn og å virkelig ha fingeren på pulsen hva gjelder sirkularitet innenfor lovverk, utdanning, næring og ikke minst muligheter, sier gründer og daglig leder Kjell Olav Rugset i intervjuet som ble gjort i august 2023.

Relevante prosjekter

Mepex var også medlem i NoWaste!, og ble med videre etter sammenslåingen.

 NoWaste var en interessant klynge, som vi ønsket å støtte opp om. Vi hadde også samarbeid med NCCE, og det var helt naturlig å fortsette medlemskapet etter sammenslåingen. Vi ønsker å være med i et nettverk og å være med i prosjekter som nettverket jobber med, sier daglig leder Frode Syversen i intervjuet i oktober 2023.

Også N2 Applied har i mange år vært et aktivt medlem i NCCE.

– Vi sitter blant annet i styringsgruppa i bedriftsnettverket «Food Circle» som startet i No Waste!, hvor vi blant annet har utviklet et produkt i samarbeid med Lindum. Relevante samarbeidsaktiviteter er viktig for oss ved å være medlem i NCCE, sier Trond Lund som er leder for forretningsutvikling i N2 Applied, da han ble intervjuet i mai 2023.

Lindum sitter i styret i klyngen vår.

– Lindum har stor tro på at en fremtidig verdikjede for samfunnets ressurser er sirkulær fremfor lineær.  Dette innebærer at alle aktører i verdikjeden må samarbeide. Eksempelvis må emballasjedesign optimalisere for effektiv avfallshåndtering i siste ledd. Vi tror en bedriftsklynge kan være en utmerket arena for slikt samarbeid. Lindum deltar aktivt for slikt samarbeid på flere fagfelt, sier Sigrid Hilsen som er direktør for innovasjon og forretningsutvikling i Lindum. Lindum ble intervjuet som sirkulær helt i juni 2023.

Tilgang til kompetanse

 Borg Havn var første selskap ut i intervjuserien med sirkulære helter. Deres intervju ble publisert i november 2022.

– Hvorfor ble dere medlem i NCCE?

– Borg Havn har i sin strategi at vi skal bidra til utvikling av gjenvinningsindustrien som en bærebjelke for virksomhet på Øra, og profilere Øra som gjenvinningssenter. Derfor var det naturlig for havna å støtte opp under initiativet og senteret. Å ta del i, å få tilgang til forskningsmiljøer, økt kompetanse om sirkulærøkonomi og hvilke muligheter som finnes på området har også vært viktig. I tillegg til kunnskap, samordning og synlighet, sier miljøsjef Charlotte Iversen.

Håpets katedral var nummer to som ble intervjuet, i desember 2022.

– Vi har hatt stor nytte av å være NCCE-medlem fordi vi har hatt behov for å ha kontakt med det miljøet som jobber med gjenvinning, sier Solveig Egeland, kunstnerisk og visjonær leder.

Felles utfordringer

Miljø Norge er også medlem i NCCE for å få et nettverk innenfor sirkulær økonomi.

– Det er viktig å ha noen å kunne diskutere både utfordringer og løsninger med. Å stå sammen i en gruppe som NCCE vil også gjøre det lettere å kunne påvirke politisk. Det er mange utfordringer med sirkulær økonomi. Vi kjører produksjonen i Norge, og det er jo klart at det er dyrere med produksjon i Norge enn i Asia. Vi kjemper jo alltid mot billige importvarer, og tiltak som vil hjelpe oss innenfor ombruk og sirkulære løsninger er viktig for oss alle for å lykkes, sa Nils Aulie, tidligere CEO, da Miljø Norge ble intervjuet i februar 2023.

Samarbeid

Østfold Avfallssortering (ØAS) mener medlemskapet i NCCE er nyttig på flere måter.

– Som et ledd i den sirkulære økonomien er det naturlig å være medlem i NCCE. Det gir oss mulighet til å finne synergier og samarbeid med andre medlemmer i klyngen. Vi har ingen konkrete problemstillinger som vi jobber med akkurat nå, men har dialog med flere medlemmer i NCCE. Blant annet rundt et samarbeid om å ha bedre tilbud til lærlinger. Det er fint at flere typer virksomheter kan samarbeide om å skaffe kompetanse til gjenvinningsindustrien på Øra, sier daglig leder Roy Ulvang i intervjuet i september 2023.

Også Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) legger vekt på samarbeid.

− Vi har meldt oss inn i nettverket som en strategisk beslutning fordi vi ønsker å samarbeide mer med andre aktører i bransjen. Vi er et lite selskap og kan ikke gjøre alt alene. Når vi for eksempel skal sikre at de avfallstypene vi leverer fra oss har god kvalitet, er vi nødt til å jobbe tett med de som mottar dem, sier daglig leder Ole Petter Løbben i intervjuet i desember 2023.

Bærekraft

Fredrikstad Seafood ble tidlig medlem i NCCE.

– Det har sitt utspring i at vi ville ha fokus på gjenbruk av slammet. Og det var noe av det første vi tok opp. Vi mener også at det er naturlig å være medlem når vi har tilhørighet på Øra. Det er naturlig å se hva som rører seg, og vi ønsker å vise at vi er en bærekraftig bedrift, sier daglig leder Roger Fredriksen i intervjuet i januar 2024.

Eidos har utviklet en områdeplan på FNs bærekraftsmål. Forbruk, miljø, og urban utbygging og liv må skapes på naturens premisser.

– Her er også svaret på vårt medlemskap i NCCE. Vi ønsker å utøve mest mulig bærekraftig utvikling. Da må vi være tett på miljøer som ser kommersielle muligheter med innovativ tilnærming, sier prosjektdirektør Geir Hagehaugen i Eidos i artikkelen i februar 2024.