1. januar 2021 ble de to første områdene for havvind på norsk sokkel åpnet for søknader. 11. juni kommer Olje- og energidepartementet med en veileder som vil stake ut kursen for havvind i Norge. Dette markerer startskuddet på det som kan bli vårt neste store industrieventyr og åpner opp enorme muligheter for norske bedrifter!

Inge M. Bilet, Forretningsutvikler Smart Innovation Norway og del av NCCEs ressursteam

I Smart Innovation Norway er vi involvert i mange spennende prosjekter både som prosjekteier, prosjektleder og prosjektpartner. Majoriteten av prosjektene befinner seg innenfor fagområdene Sustainable Energy, Applied Artificial Intelligence, Smart City og Digital entrepreneurship.

Jeg ønsker å løfte frem prosjektet «Havbaserte elsystemer» og belyse én av problemstillingene. Som nevnt i ingressen, kan havvind bli Norges neste store industrieventyr som reduserer utslipp, sikrer arbeidsplasser og styrker eksportnæringen. Det KAN bli det, men det skjer ikke av seg selv. Det skjer kun dersom næringslivet ser mulighetene som ligger der og at de får gode forutsetninger for å lykkes.

Kanskje er akkurat det rette tidspunktet for å undersøke hvilke muligheter som finnes og hvordan din virksomhet kan ta en ledende posisjon innen den norske og internasjonale havvind-sektoren. Nå legges grunnlaget for noen av fremtidens mest spennende, grønne teknologier i en sektor som vil bli avhengig av sirkulærøkonomiske prinsipper og metoder.

Vår energiklynge, NCE Smart Energy Markets, har invitert norske bedrifter til å delta i et utforskende forprosjekt på havbaserte elsystemer, hvor vi sammen vil undersøke hvilke næringsmuligheter som finnes i denne meget spennende sektoren. Det er fortsatt mulig å henge seg på for å undersøke mulighetsrommet og påvirke hvordan denne sektoren skal utvikles, slik at det også gagner fremtidige generasjoner.

Problemstilling​

En av problemstillingene som reises i prosjektet er hvordan en nasjonal satsning på havinstallasjoner kan bidra til at Norge tar en verdensledende FoU og innovasjonsrolle for å skape løsninger som utvikles av industrien og som har et globalt skaleringspotensial.

Dette er en relevant problemstilling for alle store nasjonale prosjekter, og særdeles der myndighetene må subsidiere prosjektene for at de skal kunne realiseres og driftes i et lengre perspektiv. Hvordan kan vi sikre at fellesskapets midler brukes slik at det skaper verdi for nålevende og fremtidige generasjoner?

«Tesla-paradokset»

Som en parallell til dette vil jeg løfte frem det som har blitt kalt «Tesla-paradokset». Det er uttalt at elbilsatsningen i Norge er en suksess, dog er det ulike meninger om både målet, midlene og resultatet. Satsningen har gitt landet verdifulle erfaringer med elektrifisering av persontransport. Kritikerne vil derimot si at Norge har brukt milliarder på å støtte elbilkjøp, men ikke klart å utvikle en sterk og lønnsom leverandørindustri på dette, slik som landet gjorde med oljeindustrien.

Som med oljeindustrien må vi lykkes med å utvikle skalerbar og eksporterbar teknologi, kompetanse, erfaring og løsninger som igjen vil føre til nye, grønne arbeidsplasser og norsk verdiskaping.

Heldigvis har vi mye kompetanse innen offshore som kan brukes for å utvikle havvind på norsk sokkel. Like interessant er verdiskapingspotensialet som en ny fremvoksende leverandørindustri representerer.

Peter Gørbitz, prosjektleder NCE Smart Energy Markets

Vi ønsker å angripe denne problemstillingen ved å sette sammen partnere som dekker hele verdikjeden fra produksjon til energiforbruk – og videre til dekommisjonering, for å skape nye og bærekraftige løsninger.

Vi vil gjerne ha innspill fra kompetansemiljøet i NCCE når vi nå skal vurdere mulige nye sirkulære forretningsmodeller.

Min kollega Peter Gørbitz​ leder dette prosjektet og ønsker å komme i kontakt med våre venner og partnere i NCCE som er nysgjerrige på hvilke muligheter som ligger i havvindsektoren.

Prosjekt-output

For deltagere i prosjektet vil output være identifiserte quick-wins, mulighet for IP-rettigheter, samt identifisering av potensielle nye forretningsområder. Det vil også bli en ypperlig anledning for nettverksbygging i en fremvoksende bransje. Forprosjektet vil dessuten lede til en hovedprosjektsøknad. Deltagere i forprosjektet vil kunne være med på å styre retningen på dette hovedprosjektet.

 Nøkkelinformasjon «Havbaserte elsystemer»

Prosjektperiode 15.03.21-30.09.21 – Forprosjektet er finansiert av Innovasjon Norges modne klynger program og består av 5 arbeidspakker:

  1. Analyse av problemstillinger ​
    (behov, potensiale og konkurrenter)
  2. Forskningsutfordringer
  3. Utviklingsbehov
  4. Partneranalyse, bidrag til samfunnet og internasjonale eksportmuligheter​
  5. Veien videre til mulig hovedprosjekt​

Det vil bli mulighet for å kun delta i utvalgte arbeidspakker dersom man ønsker det.

Forprosjektet søker å gi svar på hvilke behov som skapes ved utbygging av havvind og tilhørende infrastruktur, og hvilke forretningsmuligheter dette medbringer. Det være seg tilpasninger av landnett, ilandføring, vedlikehold, eller produksjon av f.eks. hydrogen/grønn ammoniakk etc. Et viktig mål er også å identifisere eventuelle eksportmuligheter.

KONTAKTINFO

Peter Gørbitz, prosjektleder NCE Smart Energy Markets, Peter.gorbitz@smartinnovationnorway.com +47 905 12 662