Næringsminister Jan Christian Vestre la onsdag frem regjeringens mineralstrategi. I strategien legger regjeringen opp til at norsk mineralnæring skal bidra til en mer sirkulær økonomi gjennom økt ressursutnyttelse og at behovet for deponering reduseres til et minimum.

Mineralstrategien har fem satsingsområder som skal bidra til mer sirkulære forretningsmodeller, raskere realisering av nye mineralprosjekter, tydeligere vektlegging av klima og miljø og sterkere internasjonale partnerskap.

Regjeringen vil at norsk mineralnæring skal bidra til den sirkulære økonomien gjennom disse punktene:

  • Minimere overskuddsmasser og stille krav om en sirkulær forretningsplan som viser hvordan overskuddsmasser kan gjenbrukes. Tiltakene skal bidra til å redusere omfanget av deponerte masser, bedre ressursutnyttelse og mindre naturbelastning.
  • At behovet for uttak av jomfruelige ressurser skal dokumenteres før tillatelser til nye prosjekter gis.
  • Sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå mulige nye miljøkrav for deponering. Utvalget skal vurdere fordeler og ulemper ved ulike deponeringsformer i lys av utviklingen av ny teknologi, nye metoder og nye internasjonale natur- og miljøinitiativer, samt vurdere fremtidig bruk av sjødeponi.

Mer bærekraftig

I strategien er det også noen tiltak for at norsk mineralnæring skal bli mer bærekraftig. Regjeringen vil blant annet:

  • Etablere en nullvisjon om bruk av kjemikalier som ikke er miljøsertifisert.
  • Ha et mål om nullutslippsmaskiner fra 2030.
  • Bedre dialog, tidlig involvering og urfolksvederlag også utenfor Finnmark.

Gjenbruk er hovedregelen

– Gjenbruk og resirkulering må være hovedregelen. Men for at vi skal lykkes med det grønne og digitale skiftet trenger vi også mer utvinning. Nye prosjekter må utvikles på en måte som sikrer både miljømessige og sosiale hensyn. Norge skal være best i klassen når det kommer til bærekraft, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Metaller og mineraler er en forutsetning for å gjennomføre det grønne og digitale skiftet, og med denne strategien tar vi sats for å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, sier han.

Regjeringen vil også vurdere virkemidler som bidrar til at lønnsomme prosjekter får tilgang til privat kapital.

– Vi bør bruke hele den næringspolitiske verktøykassen. Derfor vil vi blant annet vurdere om det skal opprettes et eget statlig mineralselskap eller fond for å sikre lønnsom og bærekraftig utvikling av kritiske råvareressurser, sier Vestre.

30 millioner til mineralsatsingen

Det er allerede bevilget 30 millioner kroner til mineralsatsningen. Pengene skal bidra til å utnytte det norske potensialet ytterligere og legge til rette for en mer bærekraftig mineralnæring gjennom økt kartlegging og forskningsinnsats, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Det er behov for mer kartlegging av mineralressursene. Miljømessig og sosial bærekraft, teknologi og sirkulærøkonomi, er områder hvor det er behov for kunnskap og forskning. Til sammen er det så langt bevilget 30 millioner kroner ekstra til dette, sier næringsministeren.

Les pressemeldingen fra regjeringen her.

Les hele mineralstrategien her.

(Foto bildet øverst: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)