NCCE - NCCE
NCCE

Avfallsteknologi 2022

Den 26. og 27. oktober deltok NCCE på konferansen Avfallsteknologi 2022. Der møtte vi flere av NCCE sine medlemmer, blant annet Østfold Avfallssortering og GG Gruppen. Konferansens program bød på variert innhold, og vi fikk høre om spennende teknologi som vil være med på å bidra til å løse dagens og fremtidens utfordringer i avfalls- og gjenvinningssektoren.

På bildet: Knut Jonassen, Standard Norge.

Den første dagen, 26. oktober, startet med introduksjon av arrangør Tekna, før programmet ble satt i gang i gang. Vi hørte om alt fra investeringsaktører som Fearnley Securities til standardisering fra Standard Norge, om endringer av regelverk fra Direktoratet for byggkvalitet, sensorteknologi fra Sensorita og sporbarhet i biosirkulære verdikjeder fra ReSourcer.

NCCE-medlemmene Norsk Gjenvinning og Grønt Punkt Norge var også representert, og holdt spennende foredrag om robotisering av gjenvinningsbransjen og block-chain teknologi for å øke sporbarhet i plastgjenvinning.

På dag to, 27. oktober, var innholdet delt inn i temaene batterier, sortering, ombruk, kjemisk gjenvinning og data som grunnlag for infrastruktur. Vi fikk blant annet høre fra Hydrovolt, Plastretur, Norwegian Re:textile, Standard Bio, Quantafuel og Material Mapper.

På bildet: Adis Cengic, Norsk Gjenvinning.

Denne dagen fikk vi høre nok et innlegg fra NCCE-medlem Norsk Gjenvinning. Denne gangen handlet det om thermokjemisk gjenvinning og deres utvikling på dette området.

Etter to dager med et spennende og variert innhold er vi imponert over all utvikling som foregår innenfor avfallsteknologi, og vi ser frem til å følge utviklingen videre.

Spesielt takk til Tekna med deres samarbeidspartnere som arrangerte det hele!

Les mer om konferansen her.

NCCE har sammen med Circular Packaging Cluster og NOSCA Clean Oceans inngått en rammeavtale med Innovasjon Norge, for å fremme eksport av sirkulære løsninger, kompetanse og teknologi til Singapore. Singapore har en ambisiøs plan for nullutslipp av avfall og CO2 frem mot 2030, og er også porten mot markedet i Sørøst-Asia.

I denne forbindelse deltok vi på den internasjonale ISWA-konferansen i Singapore 21-23 september. Her hadde Innovasjon Norge organisert en felles stand for «Team Norway», med de tre klyngene, Tomra og Yara. På standen viste NCCE filmen som ble laget av Klima- og Miljødepartementet i forbindelse med et nordisk ministermøte i vår, med våre bedrifter og aktiviteter på Øra. I tillegg presenterte NCCE et Case Study fra Den Magiske Fabrikken, med en påfølgende paneldebatt om organisk avfall og sirkulære løsninger. Debatten ble ledet av Corrado Forcellato fra Paia Consulting, og i tillegg til Tina Wågønes fra NCCE, deltok Nancy Strand, leder av Avfallsforsk,  og Marisa Soares Rebelo, VP Farming Solutions Yara, Africa Asia.

ISWA paneldebatt (fra venstre: Corrado Forcellat – Paia Consulting, Nancy Strand – Avfallsforsk, Tina Wågønes – NCCE og Marisa Rebelo – Yara)

Standen vår var godt besøkt, med delegasjoner fra Singapore og flere land i regionen. Vi ble også beæret med besøk av den singalesiske ministeren for bærekraft og miljø, Mrs. Grace Fu. Det var etterspørsel etter sirkulære løsninger for flere avfallsfraksjoner. Matavfall er en av disse, og fra 2024 må alle restauranter, hotell og catering virksomheter ha lokale løsninger for sitt matavfall. Her er det interessant med løsninger både for kompostering og biogass, og å se dette i sammenheng med matproduksjon. Singapore har mange urbane farmer, i ulike former – takterrasser og vertikale drivhusløsninger – og en ambisjon om å dyrke 30 % av all maten de trenger selv innen 2030. Sirkulære løsninger for gjenvinning av vann og avløp samt fornybar energi er også høyt på agendaen. Andre aktuelle avfallsfraksjoner er emballasje, e-produkter, batterier, glass, metall, marint avfall (fiskeoppdrett) og forsøpling (plast).

Ta kontakt med Tina Wågønes dersom du ønsker mer informasjon. Det planlegges en workshop på matavfall/emballasje i Q1 2023 i samarbeid med Tomra og Yara, samt at Innovasjon Norge skal se på muligheten for å etablere et Global Growth program på dette området. Det finnes allerede et slikt eksportprogram for den maritime næringen i Singapore.

 

Hovedbilde: ISWA Grace Fu (fra venstre: Susanna Quek – Innovasjon Norge, Nancy Strand – Avfallsforsk, Tina Wågønes – NCCE, Mrs Grace Fu – Minister for Sustainability and the Environment Singapore, Pål Kastmann – IN, Eivind Homme – den norske ambassadøren i Singapore, Tomra ansatt, CK Chai – Tomra)

Elisabeth Breien Ellingsen blir ny kommunikasjonsansvarlig i NCCE fra 1.oktober, etter at Camilla Brox avslutter sitt engasjement.

Camilla var med og stiftet Norsk Senter for Sirkulær Økonomi i desember 2017, og har siden den gang hatt ulike roller i klyngen.

– Det har vært helt fantastisk å få være med å bygge dette kompetansesenteret sammen med styret, administrasjonen, medlemmene, samarbeidspartnere, ressursteam-medlemmer med flere. Tusen takk for delt engasjement og kunnskap, samhold og masse moro! Vi vil nok møtes på mange ulike arenaer der vårt felles engasjement og bidrag er på agendaen. Sammen sikrer vi en bærekraftig fremtid! sier Camilla.

Vi takker Camilla for et langt og trofast engasjement for NCCE, og kommer til å savne entusiasmen, kunnskapen og ikke minst en trivelig kollega.

Samtidig er vi glade for å ha fått en svært dyktig kommunikasjonsansvarlig om bord, med Elisabeth Breien Ellingsen. Hun har bakgrunn som journalist og historieforteller, blant annet fra VG og Norges Røde Kors, og som kommunikasjonsrådgiver fra eget selskap de siste 12 årene – med både strategisk og operativ kommunikasjon. Velkommen!

– Jeg gleder meg til å bli kjent med NCCE og spesielt til å lære mer om alle de innovative løsningene som medlemmene tilbyr. Det blir spennende å bidra til at de gode historiene blir fortalt, både internt i klyngen, og eksternt med vekt på mulighetene og gevinstene vi får av bærekraftige løsninger, sier Elisabeth.

NCCE har sammen med Circular Packaging Cluster og NOSCA Clean Oceans inngått en rammeavtale med IN, for å fremme eksport av sirkulære løsninger, kompetanse og teknologi til Singapore. Singapore har en ambisiøs plan for nullutslipp av avfall og CO2 frem mot 2030, og er også porten mot markedet i Sør-Øst Asia.

Programmet heter «High Potential Opportunities”, og har et langsiktig mål om å posisjonere norske leverandører innen verdikjedene i den sirkulære økonomien i Singapore og Sørøst-Asia. Her er det behov for kompetanse både fra forskning, akademia, kunnskapsbedrifter og leverandører av teknologi og tjenester. Singapore har en ambisiøs plan for sitt bidrag til det grønne skiftet, og vil innen 2030 investere over 50 milliarder kroner «bare» innen vann- og avfallsbehandling.

Vi er i ferd med å kartlegge aktuelle satsingsområder for sirkulære verdikjeder og løsninger for å redusere CO2 fotavtrykket. De områdene som peker seg ut i første omgang er relatert til emballasje, matavfall, urban farming, vann- og avløp, energi, plast og batterier.

Vi inviterer til et Teamsmøte 24.8 kl. 8.30-9.30. Her får dere mer informasjon om hvilke muligheter som ligger i dette markedet for din bedrift, og den bistanden dere kan få tilgang til gjennom klyngene og hele «Team Norway» som står bak satsingen: Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, Norwep, handelskamre og andre partnere etter behov.

Første mulighet for å bli kjent med markedet og viktige beslutningstagere er ISWA konferansen i Singapore 21-23.9.22, hvor de tre klyngene vil være representert: https://iswa2022.org. Her er det også mulighet for bedrifter å markedsføre seg på en felles norsk stand i regi av IN. Tomra vil være sterkt representert her.

Er dette aktuelt for din bedrift, ta gjerne kontakt med daglig leder Tina Wågønes før informasjonsmøtet:

Epost tina.wagones@ncce.no eller telefon 40 24 51 24

Les også mer her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/High-Potential-Opportunities-HPO/sirkularokonomi-i-singapore/

Onsdag 1. juni var Norsk Senter for Sirkulær Økonomi invitert til å delta på klimaverksted for næringslivet i Drammen kommune. Det ble arrangert i det nye bygget SporX som er bygget i lokalt, norskprodusert og miljøvennlig massivtre.

På klimaverkstedet deltok både lokale bedrifter, næringsutvikling og ansatte i kommunen med innspill til utviklingen av kommunens nye klimastrategi, som etter planen skal være klar i løpet av året 2022.

Benedikte Bekkevold Hansen fra NCCE var en av innlederne på programmet. Hun snakket om hva sirkulærøkonomi er, og hvilke muligheter for verdiskapning og utvikling som ligger i sirkulære forretningsmodeller og sirkulær tankegang. Forsamlingen fikk blant annet høre om hvordan det er viktig å løfte blikket oppover i avfallspyramiden, skal vi lykkes med sirkulærøkonomi i et samfunnsperspektiv. Forbrukerne (altså hver enkelt av oss) blir en av de viktigste brikkene i denne utviklingen.

Vi takker for muligheten til å delta, og heier på våre medlemmer som Drammen kommune når de setter ambisiøse og fremtidsrettede mål!

 

Foto: Drammen kommune

 

Deltakerne samlet i Helix Lab for å høre mer om Kalundborg Symbiosis.

Representanter fra NCCE var den 23. og 24. mai med på studietur til Danmark i regi av vårt medlem GG Gruppen AS, med en rekke andre aktører fra næringslivet og forskning. Bakgrunnen for turen var utviklingen av næringsområdet Viken Park som skal bygges i Fredrikstad. Visjonen for Viken Park er å bygge en næringspark med et sterkt fundament basert på sirkulærøkonomi og bærekraft.

Hovedattraksjonen for turen var et besøk hos Kalundborg Symbiosis, et ledende eksempel på industriell symbiose i praksis. Der har bedrifter og aktører innenfor et avgrenset geografisk område jobbet sammen for å finne og skape synergier seg imellom, ved å nyttiggjøre seg av hverandres ressurser som vann, energi og rest- og sidestrømmer.

Med workshop og Kalundborg-besøk, samt mye plass for diskusjon og gode samtaler, ble vi ytterligere inspirert til å fortsette arbeidet med å legge til rette for sirkulærøkonomi og sirkulære forretningsmodeller. Vi ser også viktigheten av at bærekraft, vekst og lønnsomhet går hånd i hånd, for at vi SAMMEN skal sikre en bedre fremtid.

Takk for en spennende og inspirerende tur, vi gleder oss til å følge med på fortsettelsen på dette og andre spennende prosjekter med sirkulærøkonomi som fundament!

 

 

Asker kommune deler for første gang ut en bærekraftspris, i samarbeid med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Asker Næringsforening. Med denne årlige prisen ønsker Asker kommune å hedre en bedrift som aktivt jobber med bærekraftig utvikling og som bidrar til at kommunen når sine mål innen de fire endringsområdene de neste fire årene.

Utviklingen av Asker skal være bærekraftig. En bærekraftig utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter. For at utviklingen skal være bærekraftig må den ivareta både miljø, økonomi og sosiale forhold samtidig.

Asker kommune har kommet langt i arbeidet med å styrke sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft og er en nøkkelaktør for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisere FN’s bærekraftmål. Samfunnsdelen i kommuneplanen er tuftet på FNs bærekraftsmål og er det strategiske styringsdokumentet for utviklingen av et bærekraftig Asker.

Etter en frivillig vurdering basert på en nullpunktmåling (U4SSC – KPI undersøkelsen 2020) har kommunen vedtatt fire endringsområder som skal prioriteres de neste fire årene:

  • Sosial ulikhet
  • Transport og mobilitet
  • Forbruk og ressursforvaltning
  • Digitalisering og smart bruk av teknologi i samfunnsutviklingen

Les mer om vurderingskriterier her.

Nominasjonsfrist er 6.6.22, og du kan nominere din kandidat her.

Vinneren av prisen mottar en sjekk på kr. 25.000.-. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som et forbilde for god bærekraft, både i medier og ulike fagfora. Prisen deles ut av ordfører Lene Conradi 22.6 i rådhuset i Asker.

 

Endelig var dagen kommet, og vi kunne tirsdag den 5. april ønske medlemmene i Norges største klynge for sirkulær økonomi velkommen til en skikkelig PANGSTART!

Den nye Arena-klyngen som skulle feires er en fusjon av tidligere Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og No Waste!. Med et program fullspekket av spennende innhold var vi klare for å ta i mot medlemmene, som hadde tatt turen fra flere steder i landet.

Dagen ble innledet av Ingar Skiaker, nestleder i styret for den nye klyngen, før ordet gikk videre til Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. Han snakket om samarbeidet med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og No Waste! for å realisere denne sammenslåingen.

Deretter gikk programmet videre med et innlegg fra Jon Vidar Knold, klyngerådgiver i Innovasjon Norge, ny daglig leder Tina Wågønes og Sigrid Hilsen fra Lindum som snakket om samarbeid og verdiskapning i klyngen.

Dagen fortsatte med gruppearbeid der vi fikk gode innspill fra medlemmene, pause med kaffe og pausemat, og videre program med både faglig og praktisk innhold. Vi fikk blant annet høre om ulike erfaringer fra noen medlemmer, om det å gå fra lineære til sirkulære forretningsmodeller og hvilke muligheter som fins i et klyngesamarbeid.

Vi var også så heldige å få besøk av Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad kommune, som sa noen gode ord om samarbeidet og mulighetene som ligger i en slik klynge.

Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, hadde også tatt turen og kom med gode ønsker til klyngen og medlemmene.

En innholdsrik og vellykket dag ble avsluttet med felles middag.

Administrasjonen og styret i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi ønsker å takke våre medlemmer og alle involverte for en fantastisk start på den nye Arena-klyngen.

Vi gleder oss til fortsettelsen, og ønsker dere i mellomtiden en riktig god påske!

 

Bilder: Thomas Andersen – www.vikenfotovideo.no

Norges største klynge på sirkulærøkonomi inviterer herved medlemmene i No Waste! og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi til et heldagsevent med fokus på hvordan skape grønn konkurransekraft.

 

Stikkord for dagen:

  • Den nye klyngeorganisasjonen
  • Bli kjent med medlemmene, materialstrømmene og kompetansen i klyngen
  • Klyngen som en arena for samarbeid og verdiskaping
  • Sirkulære forretningsmodeller – hva skal til for å skape lønnsomhet?
  • Nye rammevilkår – fra kostnader til grønn konkurransekraft!

 

Påmelding

Påmelding her: Pangstart for Norges største klynge for sirkulærøkonomi (deltager.no)

Klyngen dekker deltakelse for en representant fra hvert medlem. Ved flere deltakere fra samme medlem, ber vi om at bedriften selv dekker kostnad på 900,- NOK/pers.

På kvelden arrangerer vi felles middag. Kost 560,- NOK/pers.

Ved behov for overnatting ordner den enkelte dette direkte med hotellet her.

 

Vi ser frem til å se dere og lage en skikkelig pangstart på klyngesamarbeidet!

 

Med vennlig hilsen

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi & No Waste!

Denofa satser stort på bærekraftige alternative proteinkilder. Dette ble blant annet tema under fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker sitt innlegg på den digitale samlingen til Øra miljøutvalg 13 januar.

 

Bærekraft i alle ledd av verdikjeden

Denofa AS er en av Fredrikstads hjørnesteinsbedrifter. De foredler soyabønner til soyamel, soyaolje og soyalecitin, og disse brukes igjen som ingredienser i mat og fòr. Det kan også nevnes at store deler av sjokolade produsert i Norge blant annet inneholder soyalecitin fra Denofa. De bruker kun ikke-genmodifiserte og bærekraft-verifiserte soyabønner, og uttrykker selv at «Denofas posisjon er bygget på bærekraftig verdikjede og mattrygghet» (Denofa, u. å.).

«Det er viktig for Denofa at matproduksjonen har et så lite fotavtrykk som overhodet mulig, og at det alltid jobbes med å være i balanse med naturen,» sa Torgeir innledningsvis om Denofas verdigrunnlag.

 

Foto: Råvare og ferdigvareprøver fra lab, Denofa
Foto: Råvare og ferdigvareprøver fra lab, Denofa

Råvarer

Denofa importerer ifølge Torgeir omtrent 420 000 tonn hvert år. Av disse er 80% fra Brazil, og 20% fra Canada. For å sikre at råvarene de importerer er av god kvalitet og kommer fra områder uten avskoging, krever Denofa full sporbarhet og omfattende dokumentasjon fra sine leverandører. På denne måten kan de ha full oversikt over råvarene, fra type frø, gjødsel og sprøytemiddel som brukes, til oversikt over bønder, lager og transportører – hele veien fra jordet og til Fredrikstad.

 

Vertikalt landbruk

Mai 2021 ble datterselskapet Denofa Agri AS etablert, for å bidra til økt selvforsyningsgrad, med et stort fokus på bærekraft. Her jobber de blant annet med strategiske samarbeidspartnere for å se på muligheter for vertikalt landbruk på Øra-området. Det er flere grunner til at vertikalt landbruk er et spennende tema. Det er regnet med at vertikalt landbruk gir reduksjon i vannforbruk på 90-95% sammenlignet med tradisjonelt landbruk. I tillegg vil en slik produksjon totalt sett gi et lavere CO2-utslipp og øke selvforsyningsgraden i Norge.

«Norge importerer 70% av all grønn salat, det trenger ikke være slik,» sa Torgeir om mulighetsrommet for vertikalt landbruk i Norge.

Produkter fra vertikalt landbruk vil ikke kreve bruk av sprøytemiddel for å oppnå god kvalitet og holdbarhet. I tillegg er slike anlegg arealeffektive, uavhengige av sesong og bidrar til mindre matsvinn på grunn av forutsigbarhet i produksjonen.

 

Foto: Dronefoto av området til Denofa, Denofa
Foto: Dronefoto av området til Denofa på Øra, Denofa

Nytt industrieventyr

I tillegg til å se på vertikalt landbruk, ser også Denofa det store potensialet som ligger i alternative proteinkilder. Bakgrunnen for det er raskt befolkningsvekst, økende etterspørsel etter proteiner, bærekraftig mat og behov (og potensial) for reduksjon av klimagassutslipp.

«Denofa er ute etter å skape en helt ny industri av råvarer i Norge,» sa Torgeir i sitt innlegg. «Vi trenger nye næringsingredienser fremover, både proteiner, fettsyrer og mye mer. Denofa gjør dette for å være ledende leverandør av nye, komplementerende og bærekraftige næringsstoffer til fòr- og matindustrien,» fortsatte han. Denofa velger altså å bruke egen kunnskap for å bygge lokale produksjoner, og har med dette gjennom «spin-off selskapet» Pronofa AS satset på produksjon av blant annet insekter og tunikater (små proteinrike bløtdyr som dyrkes og høstes i havplantasjer).

Samme dag som innlegget på Øra miljøutvalg gikk det ut en pressemelding om nye investorer og eiere som går inn og investerer i selskapet, som igjen er med på å sette satsingen i gang for fullt.

 

Insektslarver

Foto: Larveproduksjon, Pronofa
Foto: Larveproduksjon, Pronofa

En fullskala produksjon for insektslarver vil etter planen stå ferdig allerede neste år i Meløy. Pronofa samarbeider blant annet med NMBU, mat- og fòrprodusenter, og ønsker å bruke avfallslam fra norsk oppdrettsnæring som mat for larvene. På den måten kan de sørge for at larvene får fòr som tilsvarer det de naturlig spiser i det fri, og samtidig finner et nytt bruksområde for slam som tidligere har vært avfall. For tiden jobbes det med å teste og vurdere hvilke insekter det skal satses på, basert på hva slags forhold de trenger.

 

Tunikater

I tillegg til insektslarver, ser også Pronofa muligheter for å produsere tunikater som en alternativ proteinkilde. Dette er små proteinrike bløtdyr som dyrkes og høstes i havplantasjer, og som inneholder mye omega3 og protein.

Foto: Tunikater, Pronofa
Foto: Tunikater, Pronofa

Tunikater spiser ved at de filtrer næringstoffer i havet, og trenger ikke mates utover dette. En av klimautfordringene vi har er næringsoverskudd eksempelvis som følge av avrenning fra landbruket, tunikater kan bidra til å løse denne utfordringen. Det er ønskelig å være i gang med industriell produksjon av tunikater i begynnelsen av 2024, og i aller beste tilfelle i slutten av 2023. «Siden vi ikke enda har avklart plassering av fabrikken, vil det være noe som påvirker når vi kan sette i gang med produksjonen,» fortalte Torgeir. Fra tunikatene  tas opp av vannet og til de må inn i produksjon er det et tidsrom på maks 24 timer, noe som vil være avgjørende for plassering av produksjonen.

I alt forventes det en investering på omtrent 1 milliard norske kroner, gitt at alt lykkes.

«Denofa jobber på, og det gledes til fortsettelsen,» avsluttet Torgeir.

 

Utviklingen av nye og bærekraftige industrier er noe vi heier på i NCCE, og vi ønsker vårt medlem Denofa spesielt lykke til med den videre utviklingen i dette industrieventyret. Det er mange spennende muligheter der bærekraft står sterkt på agendaen, og spesielt når vi står SAMMEN om det!

 

 

Hovedfoto: X-verk Skumtest, Denofa